Zespół 200 kapłanów komentuje Ewangelię na dzień

Zobacz inne dni:

Dzień liturgiczny: 22 Lutego: Katedry Świętego Piotra, Apostoła

Tekst Ewangelii (Mt 16,13-19): Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».

Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

Ilustracja: Pau Morales

Dzisiaj dziękujemy Bogu za misję, którą powierzył Księciu Apostołów: świętemu Piotrowi. On przyjął to wezwanie do czuwania nad wiarą każdego z nas. Misja trwa nieprzerwanie dzięki następcom Piotra w świętej siedzibie w Rzymie.

—Katedra Piotra nie zawsze błyszczała tak, jak powinna. A to z winy ludzkich pożądliwości. Lecz Bóg zawsze zwycięża: «bramy piekielne go nie przemogą [Kościoła]». Módlmy się, aby bardziej nie zamieszać !