Rozważanie Ewangelii na dziś

Dzień liturgiczny: V Czwartek Wielkiego Postu

Zobacz Pierwsze Czytanie i Psalm Responsoryjny

Tekst Ewangelii (J 8,51-59): Wtedy Jezus powiedział do Żydów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki». Rzekli do Niego Żydzi: «Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy - a Ty mówisz: Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki. Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kim Ty siebie czynisz?» Odpowiedział Jezus: «Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: "Jest naszym Bogiem", ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy - kłamcą. Ale Ja Go znam i słowa Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień - ujrzał [go] i ucieszył się». Na to rzekli do Niego Żydzi: «Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?» Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEM». Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.

Komentarz: Rev. D. Enric CASES i Martín (Barcelona, Hiszpania)

«Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień - ujrzał [go] i ucieszył się»

Dzisiaj św. Jan nas stawia wobec objawiającego się w świątyni Jezusa. Zbawiciel objawia dzieło nieznane Żydom: że Abraham ujrzał i ucieszył się kontemplując dzień Jezusa. Wszyscy wiedzieli, że Bóg zawarł z Abrahamem przymierze, zapewniając wielkimi obietnicami dotyczącymi zbawienia dla jego potomstwa. Bez wątpienia, nie wiedzieli jak daleko sięgało Boskie światło. Chrystus zapewnia ich, iż Abraham ujrzał Mesjasza i dzień Jahwe, o którym mówi mój dzień.

W tym objawieniu Jezus ukazuje się jako ten, który ogląda wiecznie Boga. Jednak przede wszystkim ukazuje się jako ktoś istniejący wiecznie i obecny w czasach Abrahama. Chwilę później w ogniu dyskusji, kiedy mu wyrzucają, że nie ma jeszcze pięćdziesięciu lat mówi im: « Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEM» (J 8,58). Jest to jawna deklaracja swojej boskości, którą mogli zrozumieć doskonale, i gdyby znali bardziej Ojca, mogliby dzięki niej uwierzyć. Wyrażenie „Ja JESTEM”” jest częścią świętego tetragramu JHWH (Jahwe), objawionego na górze Synaj.

Chrześcijaństwo to coś więcej niż zbiór wzniosłych reguł moralnych, mówiących jaka może być doskonała miłość lub czym jest przebaczenie. Chrześcijaństwo jest wiarą w osobę. Jezus jest Bogiem i prawdziwym człowiekiem. «Doskonałym Bogiem i doskonałym człowiekiem», mówi Symbol Atanazego. Święty Hilary z Poitiers napisał piękną modlitwę: «Udziel nam umiejętności właściwego i godnego zwracania się do Ciebie, oświeć naszą inteligencję, spraw też, by nasze słowa były wyrazem naszej wiary, a także abyśmy którzy za pośrednictwem proroków i Apostołów poznali Cię Boże Ojcze i jedynego Pana naszego Jezusa Chrystusa, potrafili czcić Cię jako Boga, w którym nie ma jedności osób, i wyznawać Twego Syna, we wszystkim podobnemu Tobie».