Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

XXIX Piątek Okresu zwykłego
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Rz 7,18-24): Bracia: Jestem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać — nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
Psalm Responsoryjny: 118
R/. Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw Twoich.
Naucz mnie trafnego sądu i umiejętności, bo ufam Twoim przykazaniom. Dobry jesteś i dobrze czynisz, naucz mnie Twoich ustaw.

Niech Twoja łaska będzie mi pociechą zgodnie z obietnicą daną Twemu słudze. Niech mnie ogarnie Twoja litość, a żyć będę, bo Twoje prawo jest moją rozkoszą.

Na wieki nie zapomnę Twoich postanowień, bo przez nie dałeś mi życie. Wybaw mnie, należę do Ciebie, bo szukam Twych postanowień.
Śpiew przed Ewangelią (Mt 11, 25): Alleluja, alleluja, alleluja. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. Alleluja, alleluja, alleluja.
Tekst Ewangelii (Łk 12,54-59): Mówił także do tłumów: «Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: "Deszcze idzie". I tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: "Będzie upał". I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Gdy idziesz do urzędu ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego pieniążka».

«A jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne?»

Rev. D. Frederic RÀFOLS i Vidal (Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj, Jezus pragnie, byśmy unieśli nasze spojrzenie ku niebu. Tego ranka, po trzech ulewnych dniach, niebo się rozpogodziło i rozjaśniło będąc jednym z najpiękniejszych dni tej jesieni. Idźmy dalej, rozumiejąc sprawę zmian w klimacie, jako że obecnie meteorolodzy są dla nas prawie jak rodzina. W odróżnieniu od tego, więcej nas kosztuje zrozumienie w jakich czasach żyjemy: «umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie?» (Łk 12,56). Wielu z tych, którzy słuchali Jezusa utracili jedyną taką okazję w historii ludzkości. Nie dojrzeli w Jezusie Syna Bożego. Nie uchwycili czasu, momentu zbawienia.

Sobór Watykański II, w Konstytucji Gaudium et Spes (n. 4), aktualizuje dzisiejszą Ewangelię: «Kościół zawsze ma obowiązek badać znaki czasów i wyjaśniać je w świetle Ewangelii (…) Należy zatem poznawać i rozumieć świat, w którym żyjemy, a także jego nieraz dramatyczne oczekiwania, dążenia i właściwości».

Kiedy patrzymy na historię, nie wymaga wiele wysiłku wskazać utracone przez Kościół okazje odkrycia momentów wówczas żywotnych. Jednak Panie, ile okazji tracimy obecnie nie odkrywając znaków czasu, lub co na jedno wychodzi, nie żyjąc i nie oświetlając obecnych problemów światłem Ewangelii? «I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne?» (Łk 12,57), przypomina nam Jezus.

Nie żyjemy w złym świecie, choć nie mało w nim tego zła. Bóg nie opuścił swego świata. Jak przypominał św. Jan od Krzyża, żyjemy na ziemi po której kroczył sam Bóg, i którą napełnił pięknem. Świętej Matka Teresa z Kalkuty uchwyciła znaki czasu, i czas, nasz czas zrozumiał swiętej Matkę Teresę. Niech ona nas pobudza. Nie przestawajmy spoglądać na to ponad nami, nie tracąc także z widoku tego co na ziemi.

Myśli na dzisiejszą Ewangelię

  • «Żarliwa modlitwa nie oddziela nas od zaangażowania w historię: otwierając serce na miłość Boga, otwiera je także na miłość do braci, i sprawia, że jesteśmy zdolni tworzyć historię według Bożego planu» (Święty Jan Paweł II)

  • «Powinniśmy podążać twardo drogą wiary w Chrystusa, utwierdzeni w prawdzie Ewangelii; lecz nasza postawa musi wciąż odpowiadać znakom czasu» (Franciszek)

  • «(…) Każda osoba ludzka, stworzona na obraz Boży, ma prawo naturalne, by była uznana za istotę wolną i odpowiedzialną. Wszyscy są zobowiązani do szacunku wobec każdego (…) zwłaszcza w dziedzinie moralności i religii (…)» (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1738)