Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

Czwartek w Oktawie Wielkanocy
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Dz 3,11-26): Gdy chromy, uzdrowiony, trzymał się Piotra i Jana, cały lud zdumiony zbiegł się do nich w krużganku, który zwano Salomonowym. Na ten widok Piotr przemówił do ludu: „Mężowie izraelscy! Dlaczego dziwicie się temu? I dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy.

Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. I przez wiarę w Jego imię temu człowiekowi, którego widzicie i którego znacie, Imię to przywróciło siły. Wiara wzbudzona przez niego dała mu tę pełnię sił, którą wszyscy widzicie. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak przełożeni wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał.

Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków. Powiedział przecież Mojżesz: «Proroka jak ja wzbudzi wam Pan, Bóg nasz, spośród braci waszych. Słuchajcie Go we wszystkim, co wam powie. A każdy, kto nie posłucha tego Proroka, zostanie usunięty z ludu». Zapowiadali te dni także pozostali prorocy, którzy przemawiali od czasów Samuela i jego następców. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami, kiedy rzekł do Abrahama: «Błogosławione będą w potomstwie twoim wszystkie narody ziemi». Dla was w pierwszym rzędzie wskrzesił Bóg Sługę swego i posłał Go, aby błogosławił wam w sprawie odwrócenia się każdego z was od swoich grzechów”.
Psalm Responsoryjny: 8
R/. Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!
O Panie, Panie nasz, jak przedziwne jest imię Twoje po całej ziemi. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, uwieńczyłeś go czcią i chwałą. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, wszystko złożyłeś pod jego stopy:

Owce i bydło wszelakie i dzikie zwierzęta, ptaki niebieskie i ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza.
Śpiew przed Ewangelią (Ps 117,24): Alleluja, alleluja, alleluja. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy.
Tekst Ewangelii (Łk 24,35-48): Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich.

Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego.

«Pokój wam!»

Rev. D. Joan Carles MONTSERRAT i Pulido (Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj, zmartwychwstały Chrystus wita się z uczniami, na nowo, z przesłaniem pokoju: «Pokój wam» (Łk 24,36). W ten sposób rozwiewa lęki i uprzedzenia, które Apostołowie odczuwali w dniach męki i samotności.

On nie jest duchem, jest całkiem prawdziwy, to czasem strach w naszym życiu przybiera postać jedynej rzeczywistości. Czasem decyduje brak wiary i życia wewnętrznego: strach staje się naszą rzeczywistością i obraz Chrystusa zaciera się w naszym życiu. Obecność Chrystusa w życiu chrześcijanina oddala wątpliwości, oświetla naszą egzystencję, a szczególnie te zakątki, których nie może rozjaśnić żadna ludzka siła. Święty Grzegorz z Nazjanzu wzywa: «Powinniśmy się wstydzić unikania przesłania pokoju, które Pan zostawił nam odchodząc z tego świata. Pokój to słodkie słowo i pojęcie, o którym wiemy, że pochodzi od Boga, i jak mówi Apostoł do Filipian: ‘Pokój Boga’; a że jest Boży pokazuje także mówiąc do Efezjan: ‘On jest naszym pokojem’».

Zmartwychwstanie Chrystusa nadaje sens wszelkim kolejom naszego losu i uczuciom, pomaga odzyskiwać spokój i koi w ciemnościach życia. Inne małe światła, które spotykamy w życiu mają sens tylko dzięki tej Światłości.

«Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach...»: i potem «wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma» (Łk 24,44-45), jak postąpił z uczniami z Emaus. Również nas pragnie Pan otworzyć na sens Pisma w naszym życiu; pragnie przemieniać nasze biedne serca w serca płonące, takie jak Jego Serce: wyjaśnijące Pismo i dzielenie Chleba, Eucharystię. Innymi słowy zadaniem dla chrześcijanina jest zobaczenie jak On chce przemieniać naszą historię w historię zbawienia.

Myśli na dzisiejszą Ewangelię

  • «O niezmierzona miłości do człowieka! Przebili Chrystusowi jego święte ręce i nogi, cierpiał ogromne męki dla mnie, który nie zaznałem żadnego bólu ani cierpienia, a otrzymałem zbawienie przez udział w jego bólu» (Święty Cyryl Jerozolimski)

  • «Treść chrześcijańskiego świadectwa nie jest teorią, lecz przesłaniem o zbawieniu, konkretnym wydarzeniem, a nawet więcej – Osobą: to Zmartwychwstały Chrystus, żywy i jedyny Zbawiciel wszystkich» (Franciszek)

  • «Odkupieńcza śmierć Jezusa wypełnia w szczególności proroctwo o cierpiącym Słudze . Sam Jezus przedstawił sens swego życia i śmierci w świetle cierpiącego Sługi. Po swoim Zmartwychwstaniu Jezus w taki właśnie sposób wyłożył Pisma uczniom z Emaus, a następnie samym Apostołom. » (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 601)