Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

IV Niedziela Wielkanocy (A)
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Dz 2,14a.36-41): W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem: „Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem”. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: „Cóż mamy czynić, bracia?”. Powiedział do nich Piotr: „Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan, Bóg nasz”.

W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: „Ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia”. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.
Psalm Responsoryjny: 23
R/. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoją chwałę.

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.

Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów; namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełny po brzegi.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życiai zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy.
Drugie Czytanie (1P 2,20-25): Najdrożsi: To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości – krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni. Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych.
Śpiew przed Ewangelią (J 10,14): Alleluja, alleluja, alleluja. Ja jestem dobrym Pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają. Alleluja, alleluja, alleluja.
Tekst Ewangelii (J 10,1-10): Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych».

Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości».

«Ja jestem bramą owiec»

P. Pere SUÑER i Puig SJ (Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj, w Ewangelii, Jesus posługuje się dwoma metaforami odnoszącymi się do Niego samego: On jest pasterzem. I on jest bramą. Jesus jest dobrym pasterzem, który zna owce. «Woła je jedną po drugiej » (J 10,3). Dla Jesusa, nie jesteśmy numerami; z każdym ma osobisty kontakt. Ewangelia nie jest wyłącznie doktryną: jest osobistym zaangażowaniem Jesusa w nas.

I nie tylko zna nas osobiście. On także kocha nas osobiście. "Znać" w Ewangelii Jana, nie jest tylko aktem zrozumienia, lecz aktem zaangażowania ze znajomą osobą. Jezus zatem nosi każdego z nas w Swoim sercu. I my powinniśmy znać Go w ten właśnie sposób. Poznanie Jezusa to nie tylko akt wiary, ale także dobroczynności, miłości. "Sprawdźcie czy znacie Go - mówił Grzegorz I komentując ten tekst - nie poprzez fakt, że wierzycie, lecz poprzez miłość." A miłość objawia się w uczynkach.

Jezus to także brama. Jedyna brama. "Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony" (J 10:9). I nieco dalej podkreśla: "Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie" (J 14:6). Dzisiaj, niezrozumiany ekumenizm sprawia, że niektórzy sądzą, że Jezus jest jednym z wielu zbawicieli: Jezus, Budda, Konfucjusz ..., Mahomet, czy to ważne!? Nie! Kto będzie zbawiony, będzie zbawiony przez Jezusa Chrystusa, nawet jeżeli w tym życiu nie zdaje sobie z tego sprawy. Kto walczy by czynić dobro, ma świadomość czy nie, robi to przez Jezusa. My, dzięki darowi wiary, wiemy o tym. Dziękujmy za to. Dodajmy starań, aby przejść przez bramę, która, choć jest wąska, On nam ją otwiera na ościerz. I świadczmy o tym, że cała nasza nadzieja jest w Nim.