Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

V Niedziela Wielkanocy (C)
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Dz 14,21-27): Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego. Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Nauczali w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary.
Psalm Responsoryjny: 145
R/. Będę Cię sławił, Boże mój i Królu.
Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Niech Cię wielbią. Panie, wszystkie Twoje dzieła i niech Cię ”błogosławią Twoi święci. Niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją potęgę.

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twojego królestwa. Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.
Drugie Czytanie (Ap 21,1-5a): Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: ”Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie »Bogiem z nimi«. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły”. I rzekł Siedzący na tronie: ”Oto czynię wszystko nowe”.
Śpiew przed Ewangelią (J 13,34): Alleluja, alleluja, alleluja. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem. Alleluja, alleluja, alleluja.
Tekst Ewangelii (J 13,31-33a.34-35): Po wyjściu Judasza rzekł im Jezus: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.

Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».

«Abyście się wzajemnie miłowali»

Rev. D. Jordi CASTELLET i Sala (Vic, Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj, Jezus zaprasza nas, abyśmy się wzajemnie miłowali. Również w tym złożonym świecie, w którym obecnie żyjemy, gdzie dobro i zło splata się i łączy. Często kusi nas, aby spojrzeć na to jak na nieuchronność losu, złą nowinę, ale my chrześcijanie jesteśmy odpowiedzialni za głoszenie, w tym brutalnym i niesprawiedliwym świecie, dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie.

Jezus mówi nam, abyśmy "się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem" (Jan 13,34). I dobrym sposobem kochania, wprowadzaniem w życie Słowa Bożego, jest głoszenie, w każdym czasie, i w każdym miejscu, Dobrej Nowiny, Ewangelii, która jest niczym innym jak samym Jezusem Chrystusem.

«Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych» (2Kor 4,7). Czym jest ten skarb? To słowo samego Boga, a my jesteśmy naczyniem z gliny. Lecz ten skarb jest tak cenny, że nie możemy zachować go tylko dla siebie, ale powinniśmy się nim dzielić: «Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody (…) Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28,19-20). Jan Paweł II napisał: «kto naprawdę poznał Chrystusa, nie może zatrzymać go tylko dla siebie, powinien to ogłosić».

Z tą ufnością głosimy Ewangelię; szerzmy ją za pomocą wszelkich dostępnych środków i we wszystkich możliwych miejscach: słownie, uczynkami i myślą, w gazecie, przez internet, w pracy i wśród przyjaciół… «Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!» (Flp 4,5).

Dlatego, jak podkreślał Papież Jan Paweł, należy korzystać z nowych technologii, bez wahania, bez wstydu, aby szerzyć Dobrą Nowinę Kościoła, i pamiętać, że będąc dobrym człowiekiem, jedynie otwierając i zmieniając nasze serce, spowodujemy, że zmieni się nasz świat.

Myśli na dzisiejszą Ewangelię

  • «To jedyny ratunek dla naszego ciała i duszy: miłosierdzie dla nich [chorych, potrzebujących]» (Święty Grzegorz z Nazjanzu)

  • «Najistotniejszy w tych słowach jest "nowy fundament" bycia, jaki nam dano. Ta nowość może przyjść tylko z daru komunii z Chrystusem, z życia w Nim» (Benedykt XVI)

  • «Wolą naszego Ojca jest, "by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy" (1 Tm 2, 4). "On jest cierpliwy... chce bowiem wszystkich doprowadzić do nawrócenia" (2 P 3, 9). Jego przykazaniem, streszczającym wszystkie inne i wyrażającym całą Jego wolę, jest, "abyśmy się wzajemnie miłowali, jak On nas umiłował" (J 13, 34) » (Katechizm Kościoła Katolickiego, n 2822)