Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

V Czwartek Wielkanocy
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Dz 15,7-21): W Jerozolimie, po długiej wymianie zdań, przemówił Piotr do apostołów i starszych: „Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca. Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, wkładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać. Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni”.

Umilkli wszyscy, a potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o tym, jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród pogan. A gdy i oni umilkli, zabrał głos Jakub i rzekł: „Posłuchajcie mnie, bracia! Szymon opowiedział, jak Bóg raczył wybrać sobie lud spośród pogan. Zgadzają się z tym słowa proroków, bo napisano: «Potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku. Odbuduję jego ruiny i wzniosę go, aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje, mówi Pan, który to sprawia. To są Jego odwieczne wyroki». Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan, nawracających się do Boga, lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone, i od krwi. Z dawien dawna bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach”.
Psalm Responsoryjny: 96
R/. Pośród narodów głoście chwałę Pana.
Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu, ziemio cała. Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, każdego dnia głoście Jego zbawienie.

Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów. Głoście wśród ludów, że Pan jest Królem, On utwierdził świat tak, że się nie zachwieje, będzie sprawiedliwie sądził wszystkie ludy.
Śpiew przed Ewangelią (J 10,27): Alleluja, alleluja, alleluja. Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną. Alleluja, alleluja, alleluja.
Tekst Ewangelii (J 15,9-11): W owym czasie Jezus rzekł do uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna».

«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem»

Rev. D. Lluís RAVENTÓS i Artés (Tarragona, Hiszpania)

Dzisiaj znów słyszymy poufne wyznanie, które Jezus nam czyni w Wielki Czwartek: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem.» (J 15,9). Miłość Ojca do Syna jest ogromna, łagodna, bliska. Czytamy to w Księdze Przysłów, gdy zapewnia, że na długo przed rozpoczęciem działalności, «ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim» (Prz 8,30). Tak samo kocha nas i, oznajmiając to proroczo w tej samej Księdze, dodaje: «igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich» (Prz 8,31).

Ojciec kocha Syna, a Jezus nie ustaje w mówieniu nam o tym: «A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba» (J 8,29). Ojciec ogłosił to bardzo głośno nad Jordanem, gdy słyszymy: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie» (Mk 1,11) i później, na górze Tabor: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie» (Mk 9,7).

Jezus odpowiedział «Abba», Ojcze! Teraz wyjawia nam, «jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem». A co my z tym zrobimy? Możemy trwać w Jego miłości, zachowywać Jego przykazania, kochać Wolę Ojca. Czy nie jest to przykład, który daje nam On?: «Ja zawsze robię to, co Jemu się podoba».

Ale my, którzy jesteśmy słabi, niestali, tchórzliwi i —czemu by tego nie powiedzieć— nawet źli, tracimy na zawsze Jego przyjaźń? Nie, On nie pozwoli, żebyśmy byli kuszeni ponad nasze siły! Ale jeśli kiedykolwiek odejdziemy od Jego przykazań, prośmy Go o łaskę, by wrócić biegiem jak syn marnotrawny do domu Ojca i przystąpić do sakramentu Pokuty, aby otrzymać przebaczenie za nasze grzechy. «Tak i Ja was umiłowałem —mówi nam Jezus—. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. » (J 15,9.11).

Myśli na dzisiejszą Ewangelię

  • «Mój Boże, Trójca, którą adoruję uspokaja moją duszę. Uczyń z niej Swoje niebo, Swój dom i miejsce Twego odpoczynku. Abym nigdy Cię nie opuściła w niej i wiecznie w niej była, całkowicie przebudzona w wierze, adoracji i oddaniu się bez reszty Twojemu stwórczemu działaniu» (Błogosławiona Elżbieta od Przenajświętszej Trójcy)

  • «Bóg potrafi przemienić w miłość nawet najtrudniejsze i najbardziej przytłaczające rzeczy w naszym życiu. Najważniejsze, byśmy pozostali ‘wszczepieni’ w winorośl Chrystusa» (Benedykt XVI)

  • «Miłość - owoc Ducha i pełnia Prawa - strzeże przykazań Boga i Chrystusa: "Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej" (J 15, 9-10)» (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1824)