Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

V Sobota Wielkanocy
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Dz 16,1-10): Paweł przybył także do Derbe i Listry. Był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn wierzącej Żydówki i ojca Greka. Bracia z Listry dawali o nim dobre świadectwo. Paweł postanowił zabrać go z sobą w podróż. Obrzezał go jednak ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtejszych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem.

Kiedy przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać postanowień powziętych w Jerozolimie przez apostołów i starszych. Tak więc utwierdzały się Kościoły w wierze i z dnia na dzień rosły w liczbę. | Przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. Przybywszy do Myzji, próbowali przejść do Bitynii, ale Duch Jezusa nie pozwolił im, przeszli więc Myzję i zeszli do Troady.

W nocy miał Paweł widzenie: jakiś Macedończyk stanął przed nim i błagał go słowami: „Przepraw się do Macedonii i pomóż nam!” Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię.
Psalm Responsoryjny: 99
R/. Niech cała ziemia chwali swego Pana.
Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie, służcie Panu z weselem! Stawajcie przed obliczeni Pana z okrzykami radości.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On sam nas stworzył. Jesteśmy Jego własnością, Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, z hymnami w Jego przedsionki. Albowiem Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność przez pokolenia.
Śpiew przed Ewangelią (Kol 3,1): Alleluja, alleluja, alleluja. Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga.
Tekst Ewangelii (J 15,18-21): W owym czasie rzekł Jezus do uczniów: «Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: "Sługa nie jest większy od swego pana". Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał».

«Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał»

Rev. D. Ferran JARABO i Carbonell (Agullana, Girona, Hiszpania)

Ewangelia kontrastuje świat z wyznawcami Chrystusa. Świat reprezentuje to wszystko co grzeszne w naszym życiu. Cechą ucznia Jezusa jest więc walka ze złem i grzechem, który jest wewnątrz każdego człowieka i na świecie. Dlatego Jezus Zmartwychwstały jest światłem, światłem, które rozświetla mroki świata. Karol Wojtyła zachęcał nas mówiąc «że to światło uczyni nas silniejszymi i zdolnymi zaakceptować i kochać całą Prawdę Chrystusa, by kochać je tym bardziej, im bardziej świat je zaprzecza».

Ani chrześcijanin, ani Kościół nie mogą śledzić trendów i kryteriów świata. Jedynym kryterium, ostatecznym i nieuniknionym jest Chrystus. To nie Jezus ma się dostosować do świata, w którym żyjemy; to my mamy przekształcić nasze życie w Jezusie. «Chrystus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki». To powinno dać nam do myślenia. Kiedy nasze zsekularyzowane społeczeństwo domaga się od nas i od Kościoła pewnych zmian lub pozwoleń po prostu domaga się oddalenia się od Boga. Chrześcijanin musi pozostać wierny Chrystusowi i Jego słowu. Święty Ireneusz mówi: «Bóg nie potrzebuje niczego, ale człowiek potrzebuje być w komunii z Bogiem. I chwała człowieka jest w wytrwałości i w pozostaniu w służbie Bogu».

Ta lojalność może ściągnąć wiele razy prześladowania: «Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować» (J 15,20). Nie powinniśmy się bać prześladowań; raczej powinniśmy się obawiać nie wystarczającego pragnienia czynienia woli Pana. Bądźmy odważni i nie bójmy się głosić Zmartwychwstałego Chrystusa, światła i radości chrześcijan! Niech Duch Święty nas przemieni, byśmy byli zdolni głosić to całemu światu!

Myśli na dzisiejszą Ewangelię

  • «Nie rezygnuj z odmłodzenia się w zjednoczeniu z Chrystusem, również w starym świecie. On mówi do ciebie: Nie bój się, twoja młodość odnowi się niczym młodość orła» (Święty Augustyn)

  • «Jeśli chcemy pogłębiać naszą relację z Ojcem, nie powinniśmy się dziwić, że jesteśmy źle rozumiani, odrzucani lub prześladowani z powodu naszych przekonań» (Święty Jan Paweł II)

  • «Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni "tajemnicę bezbożności" pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy.» (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 675)