Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

VI Niedziela Wielkanocy (A)
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Dz 8,5-8.14-17): Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z wielkim krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście.

Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przy­szli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc Apostołowie wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.
Psalm Responsoryjny: 66
R/. Niech cała ziemia chwali swego Pana.
Z radością sławcie Boga wszystkie ziemie, opiewajcie chwałę Jego imienia, cześć Mu chwalebną oddajcie. Powiedzcie Bogu: „Jak zadziwiające są Twe dzieła!

Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, niech imię Twoje opiewa”. Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga: zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi!

Morze na suchy ląd zamienił, pieszo przeszli przez rzekę. Nim się przeto radujmy, Jego potęga włada na wieki.

Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, którzy boicie się Boga, opowiem, co uczynił mej duszy. Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby, i nie oddalił ode mnie swej łaski.
Drugie Czytanie (1P 3,1.15-18): Najdrożsi: Pana Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystu­sie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle. Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem.
Śpiew przed Ewangelią (J 14,23): Alleluja, alleluja, alleluja. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy. Alleluja, alleluja, alleluja.
Tekst Ewangelii (J 14,15-21): W owym czasie rzekł Jezus do uczniów: «Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela5 da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».

«Ja będę go miłował i objawię mu siebie»

P. Julio César RAMOS González SDB (Mendoza, Argentyna)

Dzisiaj, Jezus —jak to zrobił ze swymi uczniami— żegna się i wraca do Ojca, aby być uwielbiony. Wydaje się to zasmucać uczniów, którzy wciąż patrzą na Niego fizycznym, ludzkim wzrokiem, który wierzy, akceptuje i trzyma się tylko tego, co widzi i czego dotyka. To uczucie naśladujących, które również dziś występuje u wielu chrześcijan, skłania Pana do zapewnienia, że «nie zostawię was sierotami» (J 14:18), On poprosi Ojca, aby wysłał nam «innego Pocieszyciela» (Pomocnika, Orędownika: J 14:16), «Ducha Prawdy» (J 14:17); i choć świat nie będzie go “widzieć”, «wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie» (J 14,19). I tak, zaufanie i zrozumienie tych słów Jezusa, wzbudzą w prawdziwym uczniu miłość, która uwidoczni się jasno w «mieniu Jego przykazań» i «zachowaniu ich» (por. w. 21). I więcej: kto tak żyje, będzie tak samo kochany przez Ojca, i On —Syn — swego wiernego ucznia umiłuje i mu się objawi (por. w. 21).

Ile słów zachęty, zaufania i obietnicy otrzymujemy w tę Niedzielę! Wśród codziennych problemów —gdzie nasze serce przytłaczają cienie wątpliwości, rozpaczy i zmęczenia rzeczami, które wydają się nie mieć rozwiązania lub zabrnęły w ślepy zaułek— Jezus zachęca nas, aby czuć zawsze Jego obecność, aby umieć odkryć, że jest żywy i kocha nas, a równocześnie temu, kto zrobi stanowczy krok i będzie zachowywał Jego przykazania, gwarantuje ukazać się w pełni w nowym i zmartwychwstałym życiu.

Dziś, objawia sie nam żywy i obecny, w naukach Pisma którego słuchamy i w Eucharystii, którą otrzymamy. —Niech twoja odpowiedź będzie odpowiedzią nowego życia, które się oddaje, by zachować Jego przykazania, a w szczególności przykazanie miłości.