Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

VI Poniedziałek Wielkanocy
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Dz 16,11-15): Odbiwszy od lądu w Troadzie popłynęliśmy wprost do Samotraki, a następnego dnia do Neapolu, a stąd do Filippi, głównego miasta tej części Macedonii, które jest rzymską kolonią. W tym mieście spędziliśmy kilka dni. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, było miejsce modlitwy. I usiadłszy rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły. Przysłuchiwała się nam też pewna bojąca się Boga kobieta z miasta Tiatyry imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła. Kiedy została ochrzczona razem ze swym domem, poprosiła nas, mówiąc: „Jeżeli uważacie mnie za wierną Panu, to przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim”. I wymogła to na nas.
Psalm Responsoryjny: 149
R/. Pan w ludzie swoim upodobał sobie.
Śpiewajcie Panu pieśń nową; Głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych. Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, a synowie Syjonu radują się swym królem.

Niech imię Jego czczą tańcem, niech grają Mu na bębnie i cytrze. Bo Pan lud swój miłuje, pokornych wieńczy zwycięstwem.

Niech się święci cieszą w chwale, niech się weselą na łożach biesiadnych. Chwała Boża niech będzie w ich ustach: to jest chwałą wszystkich świętych Jego.
Śpiew przed Ewangelią (J 15,26.27): Alleluja, alleluja, alleluja. Świadectwo o Mnie da Duch Prawdy i wy także świadczyć będziecie.
Tekst Ewangelii (J 15,26—16,4): W tym czasie Jezus tak rzekł do swych uczniów: «Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem. Tego jednak nie powiedziałem wam od początku, ponieważ byłem z wami».

«Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, (…) Duch Prawdy, (…) On będzie świadczył o Mnie»

Rev. D. Jordi POU i Sabater (Sant Jordi Desvalls, Girona, Hiszpania)

Dzisiaj, Ewangelia jest niemal tak aktualna, jak pod koniec życia św. Jana ewangelisty. Bycie chrześcijaninem nie było wtedy w modzie (było raczej niebezpieczne). Podobnie jest teraz. Jeżeli ktoś pragnie zdobyć uznanie w naszym społeczeństwie, lepiej by zrezygnował z chrześcijaństwa, bo w wielu przypadkach «wyłączą was z synagogi» (J 16,2) podobnie jak pierwszych chrześcijan.

Wiemy, że chrześcijaństwo wymaga życia pod prąd. Tak było zawsze, nawet w czasach, gdy "wszyscy" byli chrześcijanami. Jednak ci, którzy chcieli być nimi naprawdę, nie zawsze byli mile widziani. Chrześcijanin, żyjący zgodnie z nauczaniem Jezusa, jest świadectwem tego, co Chrystus przewidział dla wszystkich ludzi. Jest świadkiem tego, że można naśladować Jezusa Chrystusa i żyć godnie. To nie wszystkim się spodoba, tak jak Chrystus wielu się nie podobał i przyprawiono go o śmierć. Powody odrzucenia mogą być różne. Miejmy jednak na uwadze, że czasem nasze świadectwo może być odebrane jako oskarżenie.

Czytając św. Jana, nie możemy stwierdzić, że był on pesymistą. Roztacza on przed nami zwycięską wizję Kościoła i zapowiada triumf Chrystusa. Wiemy jednak, że na własnym ciele doświadczył opisywanych przeciwności. Nie ukrywa przed nami prawdy o rzeczywistości, ani esencji życia chrześcijańskiego, jaką jest walka.

Każdy z nas może podjąć tę walkę, bo nie mamy zwyciężać w oparciu o własne siły. Duch Święty walczy z nami. To On daje nam moc. To On, nasz Obrońca, wybawia nas z niebezpieczeństw. U Jego boku nie mamy powodu do lęku.

Święty Jan całkowicie zaufał Jezusowi i oddał Mu całe swoje życie. Dlatego, bez trudu zawierzył również Temu, który został wysłany po Nim: Duchowi Świętemu.

Myśli na dzisiejszą Ewangelię

  • «I tak jak cnota świętego człowieczeństwa Chrystusa sprawia, że są jednym ciałem wszyscy, w których ona się znajduje, sądzę, że tak też Duch Święty, który we wszystkich mieszka, jedyny i niepodzielny, sprowadza wszystkich do duchowej jedności» (Święty Cyryl Aleksandryjski)

  • «Proście Pana o łaskę przyjęcia Ducha Świętego, który nauczy nas wspominać Jezusa, poprowadzi nas to całej prawdy i przygotuje do dawania świadectwa każdego dnia według woli Pana» (Franciszek)

  • «Jezus Chrystus, po wejściu raz na zawsze do sanktuarium niebieskiego, wstawia się nieustannie za nami jako Pośrednik, który zapewnia nam nieustannie wylanie Ducha Świętego.» (Katechizm Kościoła Świętego, nr 667)