Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

VII Poniedziałek Wielkanocy
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Dz 19,1-8): Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: „Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?” A oni do niego: „Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty”. Zapytał: „Jaki więc chrzest przyjęliście?” A oni odpowiedzieli: „Chrzest Janowy”. Powiedział Paweł: „Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa”.

Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn. Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez trzy miesiące rozprawiając i przekonując o królestwie Bożym.
Psalm Responsoryjny: 68
R/. Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi.
Bóg wstaje i rozpraszają się Jego wrogowie, pierzchają przed Jego obliczem ci, którzy Go nienawidzą. Jak dym przez wiatr rozwiany, jak wosk, co rozpływa się przy ogniu, tak giną przed Bogiem grzesznicy.

A sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem, i rozkoszują radością. Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu, równajcie drogę przed Tym, który dosiada obłoków.

Ojcem dla sierot i wdów opiekunem jest Bóg w swym świętym mieszkaniu. Bóg dom gotuje dla opuszczonych, jeńców prowadzi ku lepszemu życiu.
Śpiew przed Ewangelią (Kol 3,1): Alleluja, alleluja, alleluja. Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Alleluja, alleluja, alleluja.
Tekst Ewangelii (J 16,29-33): Rzekli uczniowie Jego: «Patrz! Teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś». Odpowiedział im Jezus: «Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie - każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat».

«Miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat»

Rev. D. Jordi CASTELLET i Sala (Vic, Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj możemy odnosić wrażenie, że świat wiary w Chrystusa jest podważany. Jest wiele informacji, przeczących sile, której szukaliśmy w życiu opartym na Ewangelii. Wartości konsumpcjonizmu, kapitalizmu, zmysłowości i materializmu są w modzie, a przede wszystkim w niezgodzie z wymaganiami Ewangelii. Jednakże ten zestaw wartości i sposobów rozumienia życia nie przynoszą samorealizacji ani spokoju, tylko raczej dyskomfort i wewnętrzne niepokoje. Czy to nie dlatego dzisiaj ludzie chodzą po ulicach zadąsani, zamknięci i zamartwiają się o przyszłość, która nie rysuje się wcale jasno, właśnie dlatego, że zapożyczyli się na samochód, mieszkanie lub wakacje, na które to w rzeczywistości nie mogą sobie pozwolić?

Słowa Jezusa zachęcają nas do zaufania: «miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat» (J 16:33), bo On przez swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie osiągnął życie wieczne, gdzie nie ma przeszkód, nie ma granic, bo pokonało wszelkie granice i przezwyciężyło wszelkie trudności.

My od Chrystusa, pokonujemy trudności jak i On je pokonał, mimo że w naszym życiu również musimy przejść przez wiele śmierci i zmartwychwstań, nigdy oczekiwanych, ale przyjętych w tej samej Tajemnicy Paschalnej Chrystusa. Czyż nie jest “śmiercią” strata przyjaciela, separacja z ukochaną osobą, niepowodzenie projektu lub ograniczenia jakich doświadczamy z powodu naszej ludzkiej słabości?

Ale «we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował» (Rz 8:37). Bądźmy świadkami miłości Boga, ponieważ On w nas «wielkie rzeczy uczynił» (Łk 01:49) i pomógł przezwyciężyć wszelkie trudności, nawet śmierć, ponieważ Chrystus daje nam Ducha Świętego.

Myśli na dzisiejszą Ewangelię

  • «Przez cały ten czas pomiędzy zmartwychwstaniem Pana, a Jego wniebowstąpieniem, opatrzność Boża zadbała, by ukazać oczom i sercom swoich, że zmartwychwstanie Pana Jezusa było tak realne jak Jego narodzenie, męka i śmierć» (Święty Leon Wielki)

  • «Tutaj warto podkreślić tajemnicę niezgłębionej radości Jezusa, która jest w Nim tak wyjątkowa. Jezus promienieje pokojem, pewnością, radością, gotowością dzięki przekonaniu o nieskończonej miłości Ojca do Siebie.» (Święty Paweł VI)

  • «(…) Cnota męstwa uzdalnia do przezwyciężania strachu, nawet strachu przed śmiercią, do stawienia czoła próbom i prześladowaniom. Uzdalnia nawet do wyrzeczenia i do ofiary z życia w obronie słusznej sprawy. "Pan, moja moc i pieśń" (Ps 118, 14). "Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat!" (J 16, 33).» (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1808)