Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

XVI Piątek okresu zwykłego
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Jr 3,14-17): Pan mówi: „Wróćcie, synowie wiarołomni, bo jestem Panem waszym i przyjmę was, jednego z każdego miasta, dwóch z każdego rodu, by zaprowadzić na Syjon. I dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie. A gdy się pomnożycie i wydacie liczne potomstwo na ziemi w tamtych dniach, mówi Pan, nikt nie będzie już mówił: «Arka Przymierza Pana». Nikt już nie będzie o niej myślał ani jej wspominał, odczuwał jej braku, ani też nie uczyni nowej. W tamtych czasach Jerozolima będzie się nazywała tronem Pana. Zgromadzą się w niej wszystkie narody w imię Pana i nie będą już postępowały według zatwardziałości swych przewrotnych serc”.
Psalm Responsoryjny: Jer 31
R/. Pan nas obroni, tak jak pasterz owce.
Słuchajcie, narody, słowa Pana, głoście na dalekich wyspach i mówcie: „Ten, co rozproszył, zgromadzi Izraela i będzie czuwał nad nim jak pasterz nad swą trzodą”.

Pan bowiem uwolni Jakuba, wybawi go z ręki silniejszego od niego. Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynie Syjonu i rozradują się błogosławieństwem Pana.

Wtedy ogarnie dziewicę radość wśród tańca i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami. Zamienię bowiem ich smutek w radość, pocieszę ich i rozweselę po ich troskach.
Śpiew przed Ewangelią (Cf. Lc 8,15): Alleluja, alleluja, alleluja. Błogosławieni, którzy sercem szlachetnym i dobrym zatrzymują słowo Boże i wydają owoc przez swą wytrwałość. Alleluja, alleluja, alleluja.
Tekst Ewangelii (Mt 13,18-23): Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy! Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny».

«Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy!»

P. Josep LAPLANA OSB Monje de Montserrat (Montserrat, Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj rozważamy o Bogu dobrym i hojnym rolniku, który siele pełnymi garściami. Nie był skąpy w swych darach dla człowieka, ale oddał wszystko w swoim własnym Synu Jezusie Chrystusie, który jak ziarno pogrzebane w ziemi (śmierć i grób) zamieniło się w życie i zmartychwstanie dzięki jego świętemu Zmartwychwstaniu.

Bóg cierpliwy siewca. Czas należy do Ojca, bo tylko On zna dzień i godzinę (cf. Mk 13,32) zbioru i żniwa. Bóg czeka. Także my powinniśmy czekać nastawiając zegar naszej nadziei do zbawczego planu Boga. Mówił Święty Jakub: «Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny» (Jk 5,7). Bóg czeka na zbiór, któremu daje wzrost dzięki swojej łasce. Nam także nie wolno zaspać, lecz powinniśmy współpracować z łaską Boga ofiarowując naszą pomoc bez stawiania przeszkód przemieniającemu działaniu Boga.

Boża uprawa, która rodzi się i wzrasta tutaj na ziemi jest działaniem widzialnym poprzez swoje skutki; możemy je zobaczyć w autentycznych cudach i uderzających przykładach świętości życia. Jest wielu, którzy pomimo słuchania słów i hałasu tego świata, odczuwają głód i pragnienie słuchania Słowa Bożego, autentycznego tam, gdzie jest ono żywe i wcielone. Są tysiące ludzi, którzy żyją przynależnością do Jezusa Chrystusa i do Kościoła z takim samym entuzjazmem, jak było to na paczątku głoszenia Ewangelii, ponieważ Słowo Boże «znajduje grunt, gdzie posiać i wydać owoce» (Święty Augustyn); powinniśmy więc podnieść nasze morale i patrzeć w przyszłość spojrzeniem wiary.

A sukces nie zależy od ludzkich strategii ani od marketingu, lecz od zbawczej inicjatywy Boga “bogatego w miłosierdzie” i skuteczności Ducha Świętego, który jest zdolny przemienić nasze życie, byśmy przynosili owoce smakujące miłością i zaraźliwą radością.