Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Zespół 200 kapłanów komentuje Ewangelię na dzień

Zobacz inne dni:

Dzień liturgiczny: XIX Piątek okresu zwykłego

Pierwsze Czytanie (Joz 24,1-13): Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwał też starszych Izraela, jego książąt, sędziów i zwierzchników, którzy stawili się przed Bogiem. Jozue przemówił wtedy do całego narodu: „Tak mówi Pan Bóg Izraela: «Po drugiej stronie Rzeki mieszkali wasi przodkowie od starodawnych czasów: Terach, ojciec Abrahama i Nachora, którzy służyli bogom cudzym, lecz Ja wziąłem ojca waszego Abrahama z kraju po drugiej stronie Rzeki i przeprowadziłem go przez całą ziemię Kanaan i rozmnożyłem ród jego, dając mu Izaaka. Izaakowi dałem Jakuba i Ezawa, Ezawowi dałem w posiadanie górę Seir, Jakub i jego synowie wyruszyli do Egiptu. Następnie powołałem Mojżesza i Aarona i ukarałem Egipt plagami, które sprawiłem pośrodku niego, a wtedy was wywiodłem. Ja wyprowadziłem przodków waszych z Egiptu; i przybyliście nad morze; Egipcjanie ścigali przodków waszych na rydwanach i konno aż do Morza Czerwonego. Wołali wtedy do Pana, i rozciągnął gęstą mgłę między wami i Egipcjanami, po czym sprowadził na nich morze i okryło ich. Widzieliście własnymi oczami, co uczyniłem w Egipcie. Potem przebywaliście długi czas na pustyni.

Zaprowadziłem was później do kraju Amorytów, mieszkających za Jordanem; walczyli z wami, lecz Ja dałem ich w wasze ręce. Zajęliście wtedy ich kraj, a Ja wyniszczyłem ich przed wami. Powstał również Balak, syn Sippora, król Moabu, i walczył z Izraelem. Posłał też i wezwał Balaama, syna Beora, by wam złorzeczył. Lecz Ja nie chciałem słuchać Balaama: musiał on was błogosławić, a Ja wybawiłem was z jego ręki. Przeprawiliście się następnie przez Jordan i przyszliście do Jerycha. Mieszkańcy Jerycha walczyli z wami, a również Amoryci, Peryzzyci, Kananejczycy, Chetyci, Girgaszyci, Chiwwici i Jebuzyci, lecz wydałem ich w wasze ręce. Wysłałem przed wami szerszenie, które wypędziły przed waszym obliczem dwu królów amoryckich. Nie dokonało się to ani waszym mieczem, ani łukiem. Dałem wam ziemię, około której nie trudziliście się, i miasta, których wyście nie budowali, a w nich zamieszkaliście. Winnice i drzewa oliwne, których nie sadziliście, dają wam dziś pożywienie»”.
Psalm Responsoryjny: 135
R/. Sławmy na wieki miłosierdzie Pana.
Chwalcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska na wieki. Chwalcie Boga nad bogami. Chwalcie Pana nad panami.

Faraona z wojskiem strącił w Morze Czerwone i prowadził swój lud przez pustynię. On pobił wielkich królów, On uśmiercił królów potężnych.

A ziemię ich dał na własność, na własność swemu słudze Izraelowi. Pamiętał o nas w poniżeniu, I uwolnił nas od wrogów.
Śpiew przed Ewangelią (1Tes 2,13): Alleluja, alleluja, alleluja. Przypomnijcie słowo Boże nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę: jako słowo Boga. Alleluja, alleluja, alleluja.

Tekst Ewangelii (Mt 19,3-12): Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: «Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?» On odpowiedział: «Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela».

Odparli Mu: «Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony; lecz od początku tak nie było. A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę - chyba w wypadku nierządu - a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo».

Rzekli Mu uczniowie: «Jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić». Lecz On im odpowiedział: «Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje!».

«Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela»

Fr. Roger J. LANDRY
(Hyannis, Massachusetts, Stany Zjednoczone)

Dzisiaj Jezus odpowiada na współczesne pytania o prawdziwe znaczenie małżeństwa, podkreślając jego nierozerwalność.

Jego odpowiedź stanowi także solidną podstawę, na której my chrześcijanie możemy oprzeć swoją odpowiedź tym, którzy w upartości swych serc rozszerzyli definicję małżeństwa na pary homoseksualne.

Aby przywrócić małżeństwu oryginalny zamysł Boga, Jezus podkreśla cztery nieodzowne aspekty, dzięki którym tylko kobieta i mężczyzna mogą być w małżeństwie złączeni:

1) «Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę» (Mt 19,4). Jezus naucza nas, że z boskiego planu wynika męskość i kobiecość i mają one ogromne znaczenie. Pomijanie go jest ignorowaniem tego, kim jesteśmy.

2) «Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną» (Mt 19,5). Plan Boga nie polega na tym, aby mężczyzna opuścił rodziców, aby być z kimkolwiek, lecz złączyć się z jedną żoną.

3) «I będą oboje jednym ciałem» (Mt 19,6). Ta jedność cielesna jest czymś znacznie więcej niż krótkotrwałym fizycznym zespoleniem małżeńskim. Oznacza ona trwałą więź, która tworzy się, gdy kobieta i mężczyzna, dzięki miłości, poczynają nowe życie w trwałej małżeńskiej jedności swoich ciał. Jest oczywistym, że mężczyzna z mężczyzną ani kobieta z kobietą, nie mogą stworzyć jedności w taki sposób.

4) «Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela» (Mt 19,6). Sam Bóg złączył w małżeństwie mężczyznę i kobietę i zawsze, kiedy próbujemy rozdzielić to, co On połączył, będziemy to czynić na własny rachunek i z kosztami społecznymi.

W swej katechezie na temat Księgi Rodzaju Papież Jan Paweł II powiedział: «Jezus Chrystus w odpowiedzi faryzeuszom przedstawia swoim rozmówcom pełną wizję człowieka, bez której nie można dać odpowiedzi na pytania związane z małżeństwem».

Każdy z nas jest wezwany do bycia “echem” tego Słowa Bożego w naszych czasach.