Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Zespół 200 kapłanów komentuje Ewangelię na dzień

Zobacz inne dni:

Dzień liturgiczny: XXI Piątek okresu zwykłego

Pierwsze Czytanie (1Kor 1,17-25): Bracia: Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Napisane jest bowiem: „Wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę”. Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata?

Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Tak więc gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.
Psalm Responsoryjny: 32
R/. Pełna jest ziemia łaskawości Pana.
Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, prawym przystoi pieśń chwały. Sławcie Pana na cytrze, grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.

Bo słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania. On miłuje prawo i sprawiedliwość, ziemia jest pełna Jego łaski.

Pan udaremnia zamiary narodów, wniwecz obraca zamysły ludów. Zamiary Pana trwają na wieki, zamysły Jego serca przez pokolenia.
Śpiew przed Ewangelią (Łk 21,36): Alleluja, alleluja, alleluja. Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym. Alleluja, alleluja, alleluja.

Tekst Ewangelii (Mt 25,1-13): Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: "Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!" Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: "Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną". Odpowiedziały roztropne: "Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie!" Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: "Panie, panie, otwórz nam!" Lecz on odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was". Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.

«Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was»

Rev. D. Joan Ant. MATEO i García
(La Fuliola, Lleida, Hiszpania)

Dzisiaj, w piątek XXI okresu zwykłego Pan przypomina nam w Ewangelii, że zawsze trzeba czuwać i być przygotowanym na spotkanie z Nim. Kiedykolwiek, w środku nocy, w każdym momencie mogą zapukać do drzwi i wezwać nas na przyjęcie Pana. Śmierć nie zapowiada się wcześniej. I faktycznie «nie znacie dnia ani godziny» (Mt 25,13).

Czuwać nie znaczy żyć w strachu i udręczeniu. Oznacza raczej życie w odpowiedzialności dzieci Bożych, życie z wiarą, nadzieją i miłosierdziem. Pan zawsze oczekuje na naszą odpowiedź wiary i miłości, stałości i cierpliwości, w czasie naszych codziennych zajęć i zmartwień, które składają się na nasze życie.

Tylko my możemy dać odpowiedź na to pytanie, ty i ja. Nikt nie może zrobić tego za nas. To właśnie oznacza negatywna odpowiedź roztropnych panien na prośbę oddania części oliwy dla zgaszonych lamp panien nierozsądnych: «Idźcie raczej do sprzedająych i kupcie sobie» (Mt 25,9). W taki sam sposób nasza odpowiedź Bogu jest osobista i nieprzekazywalna.

Nie czekajmy na “jutro” —może go nie być— aby zapalić lampę naszej miłości do Oblubieńca. Carpe diem! Trzeba przeżywać z pasją każdą chwilę naszego życia, którą jako chrześcijanin odczuwam dla swojego Pana. To znane powiedzenie, ale nie zaszkodzi jeszcze raz je przypomnieć: «Żyj każdego dnia tak, jakby to był pierwszy dzień twojej egzystencji, jakby to był jedyny dzień, który masz i jakby to był dzień ostatni». To rzeczywiste wezwanie do prawdziwego koniecznego nawrócenia, które musimy przeprowadzić.

Aby Bóg udzielił nam łaski swojego miłosierdzia, abyśmy nie musieli usłyszeć w ostatniej godzinie: «Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was» (Mt 25,12), to znaczy, «nie mieliście żadnego udziału ze mną». Traktujmy Pana w tym życiu w taki sposób, abyśmy zostali rozpoznani jako przyjaciele w tym czasie i w wieczności.