Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

Piątek XXXIII okresu zwykłego
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Ap 10,8-11): Ja, Jan, znów usłyszałem głos z nieba, jak zwracał się do mnie w słowach: „Idź, weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi”. Poszedłem więc do anioła, mówiąc mu, by mi dał książeczkę. I rzecze mi: „Weź i połknij ją, a napełni wnętrzności twe goryczą, lecz w ustach twych będzie słodka jak miód”. I wziąłem książeczkę z ręki anioła i połknąłem ją, a w ustach moich stała się słodka jak miód, a gdy ją spożyłem, goryczą napełniły się moje wnętrzności. I mówią mi: „Trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu królach”.
Psalm Responsoryjny: 118
R/. Jak słodka dla mnie mowa Twoja, Panie.
Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe napomnienia niż z wszelkiego bogactwa. Bo Twoje napomnienia są moją rozkoszą, moimi doradcami Twoje ustawy.

Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze niż tysiące sztuk złota i srebra. Jak słodka jest Twoja mowa dla mego podniebienia, ponad miód słodsza dla ust moich.

Napomnienia Twoje są moim dziedzictwem na wieki, bo są radością mojego serca. Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, bo pragnę Twoich przykazań.
Śpiew przed Ewangelią (J 10,27): Alleluja, alleluja, alleluja. Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną. Alleluja, alleluja, alleluja.
Tekst Ewangelii (Łk 19,45-48): Potem wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: «Napisane jest: Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców». I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

«Mój dom będzie domem modlitwy»

P. Josep LAPLANA OSB Monje de Montserrat (Montserrat, Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj gest Jezusa jest proroczy. Na sposób starożytnych proroków dokonuje symbolicznego aktu, pełnego znaczenia dla przyszłości. Przez wydalenie kupców sprzedających zwierzęta ofiarne i przez przypomnienie, że Boży dom «będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów» (Iz 56,7), Jezus ogłosił nową sytuację, którą On przyszedł zapoczątkować, w której nie było już miejsca na ofiary ze zwierząt. Święty Jan zdefiniował nowy kultowy związek jako «cześć w Duchu i prawdzie» (J 4,24). Figura musi ustąpić rzeczywistości. Święty Tomasz z Akwinu mówił poetycko: « Et antiquum documentum / novo cedat ritui» (niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas»).

Nowy Testament jest słowem Jezusa. Dlatego Święty Łukasz dołączył w scenie oczyszczania świątyni przedstawienie Jezusa nauczajacego w niej każdego dnia. Nowy kult skupia się na modlitwie i na słuchaniu Słowa Bożego. W rzeczywistości w centrum instytucji chrześcijańskiej znajduje się osoba Jezusa żywego z Jego ciałem i krwią przelaną na krzyżu i ofiarowanymi w Eucharystii. Święty Tomasz pięknie podkreśla ten fakt: «Recumbens cum fratribus (…) se dat suis manibus» («z tymi, których braćmi zwał (...) się powierzył, i za pokarm z Rąk Swych dał").

W Nowym Testamencie zapoczątkowanym przez Jezusa niepotrzebne są już woły czy handlarze owiec. Podobnie jak «cały lud (...) słuchał Go z zapartym tchem» (Łk 19,48), my nie mamy iść do świątyni, aby poświęcać ofiary, ale aby przyjąć Jezusa, prawdziwego Baranka złożonego w ofierze za nas, raz na zawsze (cyt. Hbr 7,27), i aby zjednoczyć nasze życie z Jego życiem.

Myśli na dzisiejszą Ewangelię

  • «Uciekajcie wszyscy razem do Jezusa Chrystusa, jak do jedynej świątyni Boga, jak do jedynego ołtarza: On jest jeden i pochodzi od jedynego Ojca, pozostał z Nim zjednoczony i do Niego powrócił w jedności» (św. Ignacy z Antiochii)

  • «Świątynia ze swoim kultem została “zburzona” podczas ukrzyżowania Chrystusa; na jego miejscu jest teraz żywa Arka Przymierza Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego» (Benedykt XVI)

  • «Jezus wszedł do Świątyni jako do uprzywilejowanego miejsca spotkania z Bogiem. Świątynia jest dla Niego mieszkaniem Jego Ojca(…). Po Zmartwychwstaniu Jezusa Apostołowie zachowali religijny szacunek dla Świątyni» (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 584)