Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

VII Niedziela okresu zwykłego (A)
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Kpł 19,1-2.17-18): Pan powiedział do Mojżesza: „Mów do całej społeczności synów Izraela i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. Ne będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz kochał bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan”.
Psalm Responsoryjny: 102
R/. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Błogosław, duszo moja, Pana, i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław, duszo moja, Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

On odpuszcza wszystkie twoje winy i leczy wszystkie choroby. On twoje życie ratuje od zguby, obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani według win naszych nam nie odpłaca.

Jak odległy jest wschód od zachodu, tak daleko odsunął od nas nasze winy. Jak ojciec lituje się nad dziećmi, tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.
Drugie Czytanie (1Kor 3,16-23): Bracia: Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.

Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: „On udaremnia zamysły przebiegłych” lub także: „Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców”. Nikt przeto niech się nie chełpi z powodu ludzi. Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga.
Śpiew przed Ewangelią (1J 2,5): Alleluja, alleluja, alleluja. Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Alleluja, alleluja, alleluja.
Tekst Ewangelii (Mt 5, 38-48): Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.

Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.

«Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski»

Rev. P. José PLAZA Monárdez (Calama, Chile)

Dzisiaj Słowo Boże uczy nas, że pierwotne źródło i sposób na świętość jest w Bogu: «Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski» (Mt 05,48). Inspiruje nas, i do Niego idziemy. Szlak biegnie pod nowym prawem, prawem miłości. Miłość jest bezpiecznym przewodnikiem naszych ideałów, tak trafnie określonych w tym piątym rozdziale Ewangelii Mateusza.

Stare prawo talionu z Księgi Wyjścia (por. Wj 21,23-35) —które miało na celu uniemożliwić bezlitosne zemsty i ograniczyć do “oko za oko”, ulgę wojenną— jest ostatecznie przewyższone przez Prawo miłości. W tych wersetach przekazuje się całą Wielką Kartę Swobód moralności chrześcijańskiej: miłość Boga i bliźniego.

Papież Benedykt XVI mówi nam: «tylko służba innym otwiera mi oczy na to, co Bóg czyni dla mnie i jak bardzo mnie kocha». Jezus przedstawia nam prawo przeobfitej sprawiedliwości, zła nie pokonuje się czyniąc jeszcze większą szkodę, ale wydalając je z życia, ucinając w ten sposób jego oddziaływanie na nas.

Aby zwyciężyć —mówi nam Jezus— potrzeba wewnętrznego opanowania i wystarczającej jasności, aby wiedzieć jakim prawem się kierować: bezwarunkowej i wielkodusznej miłości. Miłość doprowadziła Go do krzyża, jako że nienawiść zwycięża się miłością. To jest droga zwycięstwa, bez przemocy, z pokorą i radosną miłością, bo Bóg jest miłością w akcji. I jeśli nasze działania pochodzą z tej samej niezawodnej miłości, Ojciec rozpozna nas jako swoje dzieci. To doskonała droga, droga przeobfitej miłości, która prowadzi z prądem ku Królestwu, której najwierniejszym przejawem jest wzniosła manifestacja przepełniającej miłości, którą Bóg wlewa w nasze serca przez dar Ducha Świętego (por. Rz 5,5 ).