Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

IX Środa okresu zwykłego
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (2Tm 1,1-3.6-12): Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, posłany dla głoszenia życia obiecanego w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, swego umiłowanego dziecka. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana. Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy zachowuję nieprzerwaną pamięć o tobie w moich modlitwach. W nocy i we dnie pragnę cię zobaczyć. Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez włożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga.

On nas wybawił i wezwał świętym wezwaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię, której głosicielem, apostołem i .nauczycielem ja zostałem ustanowiony. Z tej właśnie przyczyny znoszę i to obecne cierpienie, ale za ujmę sobie tego nie poczytuję, bo wiem, komu uwierzyłem, i pewien jestem, że mocen jest ustrzec mój depozyt aż do owego dnia.
Psalm Responsoryjny: 122
R/. Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy.
Do Ciebie wznoszę oczy, który mieszkasz w niebie. Jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów.

Jak oczy służebnicy na ręce jej pani, tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu, dopóki się nie zmiłuje nad nami.
Śpiew przed Ewangelią (J 11,25.26): Alleluja, alleluja, alleluja. Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię. Alleluja, alleluja, alleluja.
Tekst Ewangelii (Mk 12,18-27): Potem przyszli do Niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat weźmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umierając nie zostawił potomstwa. Drugi ją wziął i też umarł bez potomstwa, tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę».

Jezus im rzekł: «Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co zaś dotyczy umarłych, że zmartwychwstaną, czyż nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa "O krzaku", jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie».

«Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych»

Pbro. D. Federico Elías ALCAMÁN Riffo (Puchuncaví - Valparaíso, Chile)

Dzisiaj Kościół Święty skłania nas do rozważań nad rzeczywistością zmartwychwstania i właściwościami zmartwychwstałych ciał. Ewangelia opowiada o spotkaniu Jezusa z saduceuszami, którzy przez wyszukany hipotetyczny przykład, wskazują na problemy w zmartwychwstaniu zmarłych, prawdy, w którą oni nie wierzyli.

Mówią, że jeśli kobieta owdowiała siedem razy «którego z nich [siedmiu mężów] będzie żoną?» (Mk 12,23). Szukają w ten sposób sposobu, by ośmieszyć naukę Jezusa. Ale Pan rozwiewa te wątpliwości, stwierdzając, że «gdy (...) powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie» (Mk 12,25).

I wykorzystując okazję, Nasz Pan potwierdza istnienie zmartwychwstania, powołując się na to, co Bóg powiedział do Mojżesza w epizodzie o krzaku: «Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba» i dodaje: «Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych» (Mk 12,26-27). Tam Jezus zarzuca im, jak bardzo się mylą, ponieważ nie rozumieją ani Pisma ani mocy Bożej; ponadto ta prawda była już objawiona w Starym Testamencie: tak nauczał Izajasz, matka Machabeuszy, Hiob i inni.

Święty Augustyn tak opisywał życie wieczne i komunię: «Nie będziesz cierpieć tam ograniczeń w posiadaniu wszystkiego; będziesz miał wszystko i twój brat także będzie miał wszystko; bo obydwaj, ty i on, staniecie się jednym, i to jedno również będzie miało Tego, który posiada obydwóch».

My, dalecy od powątpiewania w Pismo Święte i w łaskawą moc Boga, związani całym swym umysłem i sercem z tą pełną nadziei prawdą, cieszymy się z niepopadania we frustrację w naszym pragnieniu życia pełnego i wiecznego, które zapewnia nam sam Bóg, w Swojej chwale i szczęściu. Wobec tego boskiego zaproszenia nie pozostaje nam nic innego, jak pobudzać nasze pragnienie ujrzenia Boga, pragnienie, aby królować na zawsze z Nim.