Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

Świętej Rodziny (A)

Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Syr 3,2-6.12-14): Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce. Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.
Psalm Responsoryjny: 127
R/. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.
Szczęśliwy człowiek, który służy Panu i chodzi Jego drogami. Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Małżonka Twoja jak płodny szczep winny w zaciszu twego domu. Synowie twoi jak oliwne gałązki dokoła twojego stołu.

Tak będzie błogosławiony człowiek, który służy Panu. Niech cię z Syjonu Pan błogosławi i obyś oglądaj pomyślność Jeruzalem przez wszystkie dni twego życia.
Drugie Czytanie (Kol 3,12-21): Bracia: Jako wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby ktoś miał coś do zarzucenia drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy.
Na to zaś wszystko przywdziejcie miłość, która jest spoiwem doskonałości. A w sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni.

Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie: z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie, psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie okazujcie im rozjątrzenia. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.
Śpiew przed Ewangelią (Kol 3,15a.16a): Alleluja, alleluja, alleluja. W sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy; słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie. Alleluja, alleluja, alleluja.
Tekst Ewangelii (Mt 2,13-15.19-23): Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego.

A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie, i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia». On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w strony Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie Nazarejczykiem.

«Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela»

+ Rev. D. Joan Ant. MATEO i García (Tremp, Lleida, Hiszpania)

Dzisiaj rozważamy Tajemnicę Świętej Rodziny. Syn Boży rozpoczyna swoją ziemską wędrówkę na łonie rodziny. Takie jest zamierzenie Jego Ojca. Rodzina zawsze bowiem będzie dla człowieka niezastąpionym środowiskiem. Sam Jezus ma prawnego ziemskiego ojca, który go „nosi na rękach” i Matkę, która przy Nim trwa. Bóg posłużył się właśnie osobą św. Józefa, człowieka sprawiedliwego, wiernego małżonka i odpowiedzialnego ojca, aby ochronić Rodzinę z Nazaretu: «Oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu”» (Mt 2,13).

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, Kościół jest powołany do głoszenia Dobrej Nowiny o Rodzinie i Ewangelii Życia. Właśnie dziś, gdy głęboko nieludzka kultura próbuje nam narzucić swoją antyewangelię chaosu i śmierci. Przypominał nam o tym Ojciec Święty Jan Paweł II w swojej adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa: «Kościół w Europie we wszystkich formach swej działalności i życia musi wiernie głosić prawdę o małżeństwie i rodzinie. Jest to konieczność odczuwana jako paląca, wie on bowiem, że zadanie to wynika z misji ewangelizacyjnej powierzonej mu przez jego Oblubieńca i Pana, a dziś jawi się jako niezwykle pilne. Wartość nierozerwalności małżeństwa jest coraz bardziej lekceważona; żąda się prawnego uznania związków faktycznych oraz zrównania ich z prawomocnym małżeństwem…».

«Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić » (Mt 2,13). Herod ponownie atakuje, ale nie lękajmy się, bo nigdy nie zabraknie nam Bożej pomocy. Pójdźmy do Nazaretu! Na nowo odkryjmy prawdę o rodzinie i życiu. Przeżywajmy ją z radością i głośmy ją naszym braciom spragnionym światła i nadziei. Wzywa nas do tego Ojciec Święty: «Szczególnie konieczne jest stanowcze potwierdzenie, że te instytucje [małżeństwo i rodzina] w rzeczywistości stanowią wyraz woli Boga. Wobec tego stanu rzeczy konieczne jest służenie Ewangelii życia».

«Oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie, i rzekł: “Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela”» (Mt 2,19-20). Powrót z Egiptu jest już bliski!