Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

30 Listopada: Świętego Andrzeja Apostoła
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Rz 10,9-18): Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. Wszak mówi Pismo: „Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony”. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”.

Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? Jak to jest napisane: „Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę”. Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. Izajasz bowiem mówi: „Panie, któż uwierzył temu, co od nas posłyszał?” Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Pytam więc: Czy może nie słyszeli? Ależ tak: „Po całej ziemi rozszedł się ich głos, aż na krańce świata ich słowa”.
Psalm Responsoryjny: 18
R/. Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.
Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon. Dzień opowiada dniowi, noc nocy przekazuje wiadomość.

Nie są to słowa ani nie jest to mowa, których by dźwięku nie usłyszano: Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, ich słowa aż po krańce świata.
Śpiew przed Ewangelią (Mt 4,19): Alleluja, alleluja, alleluja. Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Alleluja, alleluja, alleluja.
Tekst Ewangelii (Mt 4,18-22): Gdy [Jezus] przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

«Uczynię was rybakami ludzi»

Prof. Dr. Mons. Lluís CLAVELL (Roma, Włochy)

Dzisiaj wspominamy Świętego Andrzeja Apostoła. To wyjątkowe święto dla chrześciajn Wschodu. Był on jednym z pierwszych młodzieńców, którzy poznali Jezusa nad rzeką Jordan i długo z Nim rozmawiali. Od razu też Andrzej zawołał swego brata Piotra - «Znaleźliśmy Mesjasza» - i przyprowadził go do Jezusa (Jn 1,41). Niedługo potem Jezus wezwał tych dwóch braci rybaków swoich przyjaciół, jak czytamy dziś w Ewangelii: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi» (Mt 4,19). W tej samej wiosce mieszkali jeszcze dwaj inni bracia Jakub i Jan, przyjaciele tamtych i także rybacy. Jezus też ich przywołał, aby do niego przystali. Wspaniale jest czytać, jak zostawili wszystko i od razu poszli za Nim. Jezusowi nie należy mówić zaraz, później, teraz jestem zajęty…

Każdego z nas chrześcijan Jezus także powołuje do tego, byśmy codziennie oddawali mu wszystko to kim jesteśmy i co mamy, oznacza to właśnie pozostawienie wszystkiego bez niczego dla siebie, po oto, aby przeżywając z Nim nasze codzienne sprawy służbowe czy rodzinne być “rybakami ludzi”. A co to znaczy być “rybakami ludzi”? Pięknej odpowiedzi udziela na to pytanie Jan Chryzostom. Ten Ojciec i Doktor Kościoła mówi, że Andrzej nie potrafił swojemu bratu Piotrowi dobrze wyjaśnić kim był Jezus i dlatego «przyprowadził go do samego źródła światla», którym jest Jezus Chrystus. “Łowić ludzi” to pomagać wszystkim w naszym otoczeniu, w rodzinie i w pracy odnaleźć Chrystusa, jedyne światło na naszej drodze życia.

Myśli na dzisiejszą Ewangelię

  • «Piotr i Andrzej nie widzieli, by Jezus Chrystus uczynił jakiś cud. Nie słyszeli o wiecznej nagrodzie w niebie, a mimo to, na głos Zbawiciela zapomnieli o wszytkim co posiadali» (Święty Grzegorz Wielki)

  • «Uczmy się od Andrzeja natychmiastowego wyruszenia za Jezusem, mówienia o Nim z etuzjazmem, a przede wszystkim, pielęgnowania prawdziwie rodzinnej, bliskiej relacji z Nim, pamiętając, że tylko w Nim możemy znaleźć ostateczny sens naszego życia i śmierci» (Benedykt XVI)

  • «"Chrystus Pan (...) polecił Apostołom, by Ewangelię przyobiecaną przedtem przez Proroków, którą sam wypełnił i ustami własnymi obwieścił, głosili wszystkim, jako źródło wszelkiej prawdy zbawiennej i normy moralnej, przekazując im dary Boże".» (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 75)