La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Avís Legal

 1. Informació general
 2. Acceptació de les condicions d’ús
 3. Condicions d’accés
 4. Condicions d’utilització
 5. Propietat industrial i intel·lectual
  1. Propietat industrial
  2. Noms del domini
  3. Drets d’autor
  4. Reserva d’accions
 6. Enllaços
 7. Exempció de responsabilitats
 8. Modificació i finalització de serveis
 9. Llei i jurisdicció aplicable

1. Informació general

Aquestes Condicions Generals regulen l’ús del website evangeli.net, al qual hom hi accedeix mitjançant l’adreça principal www.evangeli.net. En compliment del que preveu la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico”, informem que aquest web site ha estat creat, és mantingut i és propietat de la mercantil “Associació Cultural M&M Euroeditors, S.L.”, amb domicili en la Ctra. C–149, Km. 1, 08619 BORREDÀ (Barcelona, Espanya), proveïda de CIF: G-66352931, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el Tomo 29.785, Foli 0176, Full B–160623. Els usuaris podran establir comunicació directa i efectiva amb la mercantil titular del present web site no solament a través de visita personal o correu adreçat al seu domicili social, en les dades abans indicades, sinó també pels següents mitjans: e-mail: secretaria@evangeli.net.

2. Acceptació de les condicions d’ús

L’accés a aquest web site o la seva utilització en qualsevol forma implica l’acceptació de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d’Ús i de les que, unilateralment, en qualsevol moment, pugui establir Associació Cultural M&M EUROEDITORS. En conseqüència, serà responsabilitat de cada visitant o usuari l’atenta lectura de les Condicions Generals d’Ús vigents en cadascuna de les ocasions en les que accedeixi a aquest web site. La utilització de determinats serveis implicarà, alhora, l’acceptació, sense cap reserva, de les normes particulars o instruccions que Associació Cultural M&M EUROEDITORS pugui establir en qualsevol moment amb caràcter específic, substitutiu o complementari al de les presents Condicions Generals.

3. Condicions d’accés

En general, l’accés a la informació i als serveis facilitats per Associació Cultural M&M EUROEDITORS serà lliure i gratuït, i no s’exigirà als usuaris que facilitin dades personals, ni la utilització de claus o contrasenyes, ni la prèvia subscripció, excepte per accedir a determinats continguts o serveis. Si per a l’accés a determinats continguts o per a la utilització d’algun servei calgui facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. Associació Cultural M&M EUROEDITORS atorgarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en les condicions i termes indicats en la secció de política de protecció de dades personals. Així mateix, en aquests casos, si fos necessària la utilització de claus d’accés (nom de l’usuari i contrasenya), els usuaris haurien de tenir en compte el següent:

 • La contrasenya elegida per l’usuari no podrà ser contrària a la moral ni als bons costums generalment acceptats, ni podrà lesionar els drets a l’honor i a la pròpia imatge de tercers, així com tampoc no haurà d’infringir de cap de les maneres els drets de propietat industrial o intel·lectual de tercers.
 • Les claus d’accés són per a l’ús personal i exclusiu de l’usuari titular de les mateixes, i la seva custòdia, confidencialitat i correcta utilització són de la seva exclusiva responsabilitat. Associació Cultural M&M EUROEDITORS no serà responsable de cap perjudici en què l’usuari o tercers puguin incórrer com a conseqüència del fet que altres persones utilitzin la seva contrasenya, amb o sense consentiment o coneixement de l’usuari.
 • Associació Cultural M&M EUROEDITORS es compromet a complir amb l’obligació de secret respecte de la contrasenya utilitzada per l’usuari.

4. Condicions d’utilització

La utilització del web site d’evangeli.net haurà d’obeir al contingut d’aquestes Condicions Generals, a qualssevol disposicions legals aplicables i a les exigències de la moral i dels bons costums generalment acceptats, així com a les d’ordre públic. Llevat que hi hagi prèvia i expressa autorització de Associació Cultural M&M EUROEDITORS, els usuaris únicament podran utilitzar els seus continguts i serveis per a l’ús propi i personal i, per tant, s’abstindran de realitzar qualsevol acte que, directament o indirecta, suposi una explotació comercial dels mateixos. En tot cas, els usuaris utilitzaran els continguts i serveis facilitats per evangeli.net de conformitat amb la legalitat vigent, i assumiran les responsabilitats que els corresponguin per les conductes o activitats que, en qualsevol cas, puguin resultar il·lícites o lesives per als drets de tercers o que puguin perjudicar, impedir o limitar la utilització d’aquest web site a altres usuaris. Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol classe que Associació Cultural M&M EUROEDITORS pugui sofrir, directament o indirecta, com a conseqüència de l’incompliment de la normativa vigent o de qualsevol de les obligacions derivades de les Condicions Generals d’Ús d’aquest website. Associació Cultural M&M EUROEDITORS es reserva el dret de denegar, unilateralment i en qualsevol moment, l’accés a aquest web site a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús, i això sense necessitat de previ avís o justificació.

5. Propietat industrial i intel·lectual

5.1. Propietat industrial

La denominació evangeli.net (també evangeli.com i evangeli.org), així com altres signes distintius (gràfics o denominatius) que apareixen en aquest web site són propietat de la mercantil "Associació Cultural M&M EUROEDITORS", la qual té el dret exclusiu d’utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tant, queda prohibida la seva utilització per part de tercers que no tinguin la corresponent autorització. L’eventual presència en aquest lloc de signes distintius de titularitat aliena a la ressenyada en el paràgraf anterior s’efectua sense finalitat comercial i amb l’autorització dels seus legítims propietaris, sempre amb el debut respecte als seus drets.

5.2. Noms del domini

En el mateix sentit del que s’ha dit en l’apartat anterior, el nom de domini evangeli.net i tots aquells que serveixin per accedir de forma directa al present lloc són de titularitat exclusiva de la mercantil "Associació Cultural M&M EUROEDITORS", o bé el seu ús li ha estat cedit pel seu legítim titular. La indeguda utilització dels mateixos en el tràfic econòmic suposaria una infracció dels drets conferits pel seu enregistrament i serà perseguit pels mitjans previstos en la Llei.

5.3. Drets d’Autor

5.3.1. Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, sons, videos, animacions, gravacions, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual.

5.3.2. Resten exceptuats d‘aquesta protecció aquells arxius o programes d’ordinador que no siguin de titularitat d’evangeli.net i d’accés gratuït (freeware) que l’usuari pot descarregar des de diverses pàgines d’aquest lloc amb la finalitat de possibilitar o facilitar l’accés als mateixos. Es tracta, en tot cas, d’aplicacions que tenen el caràcter de domini públic per expressa voluntat dels seus autors.

5.4. Reserva d’accions

L‘ús dels continguts o serveis d’evangeli.net no implica ni suposa la concessió de llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual o industrial o sobre qualsevol altre dret. L’usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, bo i reservant-se en tot cas Associació Cultural M&M EUROEDITORS l’exercici dels mitjans o accions legals que li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

6. Enllaços

En aquest lloc web, l’usuari podrà trobar diversos enllaços que el conduiran a pàgines web independents d’evangeli.net. La seva única finalitat és la de mostrar webs amigues i afins. Aquesta vinculació s’efectua sense ànim de lucre. Associació Cultural M&M EUROEDITORS no es fa responsable dels continguts als que hom accedeixi en virtut dels esmentats enllaços, ni de les modificacions que es portin a terme en els mateixos, ni de l’ús que d’aquells hom realitzi, ni de la seva disponibilitat tècnica. Nogensmenys, Associació Cultural M&M EUROEDITORS es compromet a fer el possible per tal d’evitar l’existència en el seu lloc web d’enllaços a altres llocs de contingut il·legal, que promoguin activitats il·lícites, racistes o xenòfobes o que, en general, atemptin contra els principis de llibertat i de dignitat humana o vulnerin els valors i drets reconeguts per la Constitución Española i per la Declaració Universal dels Drets Humans. En el cas que tingui coneixença efectiva de què la informació a la que remet algun enllaç és il·lícita, Associació Cultural M&M EUROEDITORS es compromet a actuar amb la deguda diligència per tal d’eliminar o inutilitzar aquest enllaç. En el supòsit que el titular d’algun lloc web estimés que algun enllaç establert des d’evangeli.net malmet de qualsevol manera els seus drets, o si li suposa el més mínim perjudici, tan solament ha de comunicar-ho mitjançant l’enviament d’un e-mail a secretaria@evangeli.net, o per qualsevol altre mitjà, amb la confiança que l’enllaç serà donat de baixa de forma immediata, o modificat de manera satisfactòria per a l’interessat, sense necessitat d’ulteriors tràmits o explicacions per la seva part.

7. Exempció de responsabilitat

Els usuaris han de ser conscients de què, en tot cas, la utilització dels continguts i serveis d’aquest web site es fa sota el seu propi risc i sota la seva única i exclusiva responsabilitat, i que Associació Cultural M&M EUROEDITORS no garanteix:

 • l’operativitat o disponibilitat dels seus continguts o serveis. No obstant, quan sigui raonablement factible o previsible, s’advertirà als usuaris de les possibles interrupcions del seu funcionament.
 • la privacitat i seguretat de la utilització dels seus serveis, ni que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de l’accés o utilització que els usuaris puguin fer dels seus continguts o serveis, i, conseqüentment, n’exclou tota responsabilitat.
 • l’absència de virus ni de qualssevol altres elements danyosos introduïts o subministrats per proveïdors de continguts o serveis, o per altres usuaris o tercers que puguin produir alteracions o problemes de qualsevol mena en els sistemes informàtics (software i hardware) dels usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes informàtics. En qualsevol cas, Associació Cultural M&M EUROEDITORS agraeix anticipadament tota mena de suggeriments, rectificacions o comentaris que contribueixin a evitar o arranjar qualsevol tipus d’incidència o irregularitat de la manera més ràpida i eficient possible. Aquestes comunicacions poden ser enviades per e-mail fent ús de l’opció Suggeriments del menú de la web.

8. Modificació i finalització de serveis

Si bé, en principi, la durada d’aquest site és indeterminada, Associació Cultural M&M EUROEDITORS es reserva el dret de modificar, suspendre o donar per acabada la prestació dels seus serveis o continguts, totalment o en part, en qualsevol moment, i sense necessitat de preadvertiment als usuaris del mateix. Igualment, Associació Cultural M&M EUROEDITORS podrà modificar en qualsevol moment les condicions d’ús d’aquest web site.

9. Llei i jurisdicció aplicable

Les presents Condicions Generals d’Ús es regeixen per les Lleis espanyoles. Qualsevol controvèrsia en relació amb el lloc web de Associació Cultural M&M EUROEDITORS es dilucidarà davant la jurisdicció espanyola, tot sotmetent-se les parts als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, i als seus superiors jeràrquics, amb expressa renúncia a altres furs si els tinguessin i fossin distints dels ressenyats. El mode més senzill i eficaç per a sol·licitar qualsevol aclariment, o per a formular qualsevol tipus de queixa, suggeriment o comentari, és l’enviament d’un e-mail a través de l’opció Suggeriments del menú del site.