La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Taula de Matèries

Master·evangeli.net conté centenars de breus comentaris teològics sobre les més diverses matèries de la fe catòlica. A través d'aquesta TAULA de MATÈRIES pots accedir directament a ells:

 • La seva ordenació s'ha realitzat seguint l'índex temàtic del "Catecisme de l'Església Catòlica".
 • En un primer nivell, presentem una visió general de l'esmentat índex, per grups temàtics.
 • En un segon nivell de profunditat, clicant el link de la 1ª PART (2ª PART, etc.) podràs veure el temari detalladament i accedir als comentaris/temes desitjats.
 • Alguns temes apareixen classificats—amb el títol matisat— en més d'un apartat de l'índex.
 • Cada comentari està vinculat a l'Evangeli d'un determinat dia litúrgic. Si per a un mateix dia hi ha associats diversos comentaris, és possible que el tema triat ocupi el segon, tercer… lloc: la seva localització és immediata movent-te cap a la part inferior de la pàgina mostrada en pantalla.

1ª Part: La professió de fe

 • L'home és «capaç» de Déu

 • La Revelació de Déu (les etapes de la revelació)

 • Déu ho ha dit tot en el seu Verb (no hi haurà cap més Revelació)

 • La transmissió de la Revelació divina

 • La Tradició apostòlica

 • Tradició i Sagrada Escriptura

 • La Sagrada Escriptura (inspiració i veritat de la Sagrada Escriptura, el cànon de les escriptures)

 • El quart Evangeli (s/ san Juan) i les seves grans imatges

 • El Magisteri de l'Església (L'herència de la fe confiada a la totalitat de l'Església)

 • La resposta de l'home a Déu

 • L'obediència de la fe: les característiques de la fe (La fe és una gràcia, La fe és un acte humà, La fe i la intel·ligència, La llibertat de la fe, La fe, començament de la vida eterna)

 • Déu: nu sol Déu; El Déu vivent, «Déu de tendresa i de pietat»

 • Només Déu ÉS

 • L'abast de la fe en l'únic Déu

 • El Pare

 • La revelació de Déu com a Trinitat: El Pare revelat pel Fill, El Pare i el Fill revelats per l'Esperit Sant, La formació del dogma trinitari

 • El Totpoderós. El misteri de l'aparent impotència de Déu

 • El Creador. La Catequesi sobre la creació: «El món ha estat creat per donar glòria a Déu», Déu crea per saviesa i amor, Déu crea «del no-res», Déu crea un món ordenat i bo, Déu transcendeix la creació i li és present

 • La providència

 • Els àngels. L'existència del dimoni

 • El món visible

 • L'home «a imatge de Déu», «un ésser de cos i ànima»; «una unitat de dos»

 • La caiguda: La prova de la llibertat

 • Jesucrist, Fill unigènit de Déu

 • L'ésser de Crist. L'Encarnació: dues naturaleses en una sola Persona (veritable Déu i veritable Home)

 • Cos humà; intel·ligència i voluntat humanes de Crist

 • Noms i els "títols" de Jesucrist (Jesús, Emmanuel, Crist, Senyor, Messies, Fill de l'Home...)

 • Triple missió de Crist-Sacerdot: santificar, ensenyar, regir

 • ...Nasqué de la Verge Maria

 • Tota la vida del Crist és misteri. Els misteris de la vida del Crist (Encarnació i infantesa; ministeri públic, Misteris pasquals

 • Encarnación i infància

 • Ministeri públic

 • Les noces de Canà

 • Primers ensenyaments de Jesús

 • El Sermó de la Muntanya

 • L'ensenyament de Jesús en paràboles

 • Cap a Jerusalem

 • Misteris pasquals

 • La Passió

 • La Resurrecció

 • L’Ascensió

 • L'Esperit Sant

 • L'Església. Els noms i les imatges de l'Església: Poble de Déu, Cos del Crist, Temple de l'Esperit Sant, Esposa del Crist

 • Notes de l'Església: una, santa, catòlica i apostòlica

 • Els fidels de l'Església: fidels ordenats i fidels no ordenats; sacerdoci baptismal i sacerdoci ministerial

 • Jerarquia: Sant Pere: Príncep dels Apòstols; fonament d'unitat ; garantia de la fe catòlica. Col·legi episcopal...

 • Els fidels laics

 • La comunió dels sants

 • Maria, Mare del Crist i Mare de l'Església

 • El perdó dels pecats

 • La resurrecció de la carn. Escatologia (judici; estats finals)

2ª Part: La celebració del misteri cristià

 • La litúrgia, obra de la Santíssima Trinitat. Font de Vida

 • Tiempos litúrgicos

 • L'economia sacramental. Els sagraments

 • Els sagraments de la iniciació cristiana

 • Els sagraments de guarició

 • Els sagraments del servei de la comunió

3ª Part: La vida en el Crist

 • La vocació de l'home: la vida en l'esperit

 • L'home, imatge de Déu

 • La nostra vocació a la benaurança. El desig de felicitat

 • La llibertat de l'home: llibertat i responsabilitat

 • La moralitat dels actes humans. Els actes bons i els actes dolents

 • La moralitat de les passions

 • La consciència moral

 • Les virtuts. Virtuts cardinals (prudència, justícia, fortalesa, temprança)

 • Les virtuts teologals (La fe, L'esperança, La caritat)

 • Els dons i els fruits de l'Esperit Sant

 • El pecat

 • La persona i la societat. El caràcter comunitari de la vocació humana

 • La justícia social: el respecte a la persona humana; igualtat i diferències entre els homes. La solidaritat humana

 • La llei moral. La llei moral natural; la Llei antiga; la Llei nova o Llei evangèlica

 • Gràcia i justificació

 • La santedat cristiana

 • Els deu manaments. El Decàleg. La unitat del Decàleg

 • El primer manament. «Només a Ell donaràs culte». L'adoració. L'oració. El sacrifici. El dret a la llibertat religiosa. L'ateisme

 • El segon manament

 • El tercer manament. El dia del Senyor

 • El quart manament. La família. Les autoritats . La comunitat política i l'Església

 • El cinquè manament. El respecte de la vida humana. La pau

 • El sisè manament. «Creà l'home i la dona». La castedat. La integritat de la persona. L'amor dels esposos

 • El setè manament. La destinació universal i la propietat privada dels béns. La doctrina social de l'Església. Economia i justícia.

 • El vuitè manament. Viure en la veritat. L'ús dels mitjans de comunicació social

 • El novè manament. La purificació del cor.

 • El desè manament. La concupiscència. La pobresa de cor

4ª Part: La pregària cristiana

 • Què és la pregària?

 • La crida universal a la pregària

 • El combat de la pregària

 • La Pregària del Senyor. «Pare nostre»1ª Part: La professió de fe

2ª Part: La celebració del misteri cristià

3ª Part: La vida en el Crist

4ª Part: La pregària cristiana