Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

Piątek po Popielcu
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Iz 58:1-9a): To mówi Pan Bóg: „Krzycz na całe gardło, nie przestawaj. Podnoś głos twój jak trąba. Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy. Szukają Mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi, jakby naród, który kocha sprawiedliwość i nie opuszcza Prawa swego Boga. Proszą Mnie o sprawiedliwe prawa, pragną bliskości Boga: «Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał? » Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich waszych robotników. Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości. Czyż Ja taki post jak ten wybieram sobie w dniu, w którym się człowiek umartwia? Czy zwiesić głowę jak sitowie i użyć woru z popiołem za posłanie, czyż to nazwiesz postem i dniem miłym dla Pana

Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać? Dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków? Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pana iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzecze: «Oto jestem»”.
Psalm Responsoryjny: 50
R/. Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie.
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość swoją, a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.
Śpiew przed Ewangelią (Am 5,14): Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli, a Pan Bóg będzie z wami.
Tekst Ewangelii (Mt 9,14-15): Wtedy podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?» Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć».

«Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć»

Rev. D. Xavier PAGÉS i Castañer (Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj, w pierwszy piątek Wielkiego Postu, przeżywszy post i wstrzemięźliwość Środy Popielcowej, staraliśmy się ofiarować nasz post i modlitwę Różańca Świętego w intencji pokoju, tak bardzo potrzebnego dzisiejszemu światu. Jesteśmy gotowi troszczyć się o ten uczynek wielkopostny, o którego przestrzeganie prosi nas Kościół, Matka i Nauczycielka, jak również przypominać, iż sam Pan powiedział: «Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć» (Mt 9,15). Pragniemy przeżywać to nie tylko jako zwykłe wypełnianie nakazu, do którego nas zobowiązano, ale – przede wszystkim – jako możliwość odnalezienia w nim duchowej siły, która prowadzi nas do przeżycia tej praktyki wielkopostnej i pomoże nam w naszym wzroście duchowym.

Poszukując tego głębokiego uczucia, możemy zadać sobie pytanie: czymże jest prawdziwy post? Już prorok Izajasz, w dzisiejszym pierwszym czytaniu, wyjaśnia, jaki post podoba się Bogu: «Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą.» (Iz 58,7-8). Bogu podoba się i oczekuje od nas tego wszystkiego, co prowadzi do prawdziwej miłości względem naszych braci.

Każdego roku, Ojciec Święty Jan Paweł II kierował do nas orędzie na Wielki Post. W jednym z nich, pod hasłem «Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu» (Dz 20,35), swoimi słowami pomógł nam odkryć miłosierny wymiar postu, który przygotowuje nas –w głębi naszych serc- na Święta Wielkiej Nocy: poprzez podjęcie wysiłku odkrycia samego siebie, za każdym razem coraz głębiej i poprzez miłość Chrystusa, która doprowadziła Go do oddania za nas życia na Krzyżu. Zatem, «to, co każdy chrześcijanin powinien czynić w każdym czasie, teraz musi praktykować z większą gorliwością i pobożnością» (Św. Leon Wielki, Papież).

Myśli na dzisiejszą Ewangelię

  • «Dzięki tym trzem trwa wiara: modlitwa, post i miłosierdzie. Kto posiada tylko jedno z trzech, nie posiada żadnego» (św. Piotr Chryzolog)

  • «Pismo Święte i cała tradycja chrześcijańska uczą, że post jest wielką pomocą w unikaniu grzechu i wszystkiego, co do niego skłania. Prawdziwy post, powtarza boski Mistrz, polega raczej na spełnieniu woli Ojca niebieskiego» (Benedykt XVI)

  • «Podobnie jak u Proroków, wezwanie Jezusa do nawrócenia i pokuty nie ma na celu najpierw czynów zewnętrznych, “worka pokutnego i popiołu”, postów i umartwień, lecz nawrócenie serca, pokutę wewnętrzną. Bez niej czyny pokutne pozostają bezowocne i kłamliwe(…)» (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1430)