Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

I Niedziela Wielkiego Postu (B)
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Rdz 9:8-15): Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: „Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze tak, iż nigdy już nie zostanie zgładzona żadna istota żywa wodami potopu i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię”. Po czym Bóg dodał: „A to jest znak przymierza, które Ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną i ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie jakiegokolwiek jestestwa”.
Psalm Responsoryjny: 24
R/. Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swe miłosierdzie, Panie, na swoją miłość, która trwa na wieki. Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, ze względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze, uczy pokornych dróg swoich.
Drugie Czytanie (1P 3:18-22): Najdrożsi: Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. W nim poszedł nawet ogłosić zbawienie duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz zostało uratowanych przez wodę. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali aniołowie i Moce, i Potęgi.
Śpiew przed Ewangelią (Mt 4,4): Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Tekst Ewangelii (Mk 1,12-15): Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!».

«Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana»

Rev. D. Joan MARQUÉS i Suriñach (Vilamarí, Girona, Hiszpania)

Dzisiaj Kościół obchodzi Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu. Ewangelia przedstawia Jezusa, który przygotowuje się do życia publicznego. Pan Jezus wychodzi na pustynię, aby przez czterdzieści dni pościć i pokutować. Tam też jest kuszony przez szatana.

My także mamy przygotować się do Paschy. A szatan jest naszym wrogiem. Są osoby, które nie wierzą w jego istnienie i twierdzą, że jest wytworem naszej wyobraźni, że jest złem abstrakcyjnym, rozmytym w ludziach na całym świecie. NIE jest tak!

Pismo Święte wiele razy mówi o nim jak o kokretnym duchowym bycie. To upadły anioł. Pan Jezus w następujący sposób go określa: «jest kłamcą i ojcem kłamstwa» (J 8,44). Święty Piotr przyrównuje go do ryczącego lwa: «Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu!» (1P 5,8). Paweł VI naucza: «Zatem szatan jest nieprzyjacielem numer jeden. Jakie jest jego dzieło? Jest to dzieło kuszenia, wykorzystywanie nas samych przeciwko nam samym. Jest on wrogiem, kusicielem w najwyższym stopniu».

W jaki sposób działa? Kłamiąc, oszukując. Wszędzie tam, gdzie jest kłamstwo jest działanie szatana. «Największym zwycięstwem szatana jest przekonanie nas o tym, że nie istnieje» (Baudelaire). A w jaki sposób kłamie? Przedstawia nam złe czyny jako coś dobrego, nakłania nas do złego i potem podsuwa usprawiedliwienia naszych grzechów. Na koniec swojego oszustwa napełnia nas niepokojem i smutkiem. Czy nie masz takich doświadczeń?

Jaka powinna być nasza postawa wobec kuszenia? Przed: czuwać, modlić się i unikać okazji. W trakcie: opór bezpośredni lub pośredni. Po: jeśli zwyciężyłeś, dziękuj Bogu. Jeśli nie, proś o przebaczenie i wyciągnij wnioski z doświadczenia. Jaka była do tej pory twoja postawa?

Maryja Dziewica żmiażdżyła głowę węża. Niech pomaga nam zwyciężać pokusy każdego dnia.

Myśli na dzisiejszą Ewangelię

  • «Życie bowiem nasze w tym pielgrzymowaniu nie może trwać bez pokusy, ponieważ właśnie postęp duchowy dokonuje się przez pokusy. Ten, kto nie jest kuszony, nie może siebie poznać. Nikt też nie potrafi osiągnąć wieńca chwały bez uprzedniego zwycięstwa. Zwycięstwo zaś odnosi się poprzez walkę, a walczyć można jedynie wówczas, gdy się stanie w obliczu pokus i nieprzyjaciela.» (Święty Augustyn)

  • «Skąd bierze się pokusa? Jak w nas działa? Apostoł poucza nas, że nie pochodzi ona od Boga, lecz z naszych pożądliwości, z naszej wewnętrznej słabości, ze zranień, które pozostawił w nas grzech pierworodny. I co ciekawe, pokusa ma trzy cechy: rośnie, zaraża i się usprawiedliwia!» (Franciszek)

  • «Ewangelie mówią o okresie samotności Jezusa na pustyni zaraz po przyjęciu przez Niego chrztu od Jana: "Duch wyprowadził" Go na pustynię. Jezus pozostaje tam przez czterdzieści dni, poszcząc; żyje wśród dzikich zwierząt, a aniołowie Mu usługują. Na końcu tego czasu trzykrotnie kusi Go Szatan, usiłując wystawić na próbę Jego synowską postawę wobec Boga. Jezus odpiera te ataki, które jakby streszczają w sobie pokusy Adama w raju i Izraela na pustyni» (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 538)