Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

I Wtorek Wielkiego Postu
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Iz 55,10-11): To mówi Pan Bóg: „Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich: nie wraca do Mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa”.
Psalm Responsoryjny: 33
R/. Bóg sprawiedliwych uwolnił z ucisków.
Wysławiajcie ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto wołał biedak i Pan go usłyszał, i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, uszy Jego otwarte na ich wołanie. Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, By pamięć o nich wymazać z ziemi

Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu.
Śpiew przed Ewangelią (Mt 4,4): Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Tekst Ewangelii (Mt 6,7-15): Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.

Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego! Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.

«Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi (…) Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba»

Rev. D. Joaquim FAINÉ i Miralpech (Tarragona, Hiszpania)

Dzisiaj, Jezus —który jest Synem Bożym— uczy mnie jak być dzieckiem Bożym. Pierwsza cecha to zaufanie, gdy z nim rozmawiam. Ale Pan nas przestrzega: «Nie bądźcie gadatliwi» (Mt 6,7). Przecież kiedy dzieci rozmawiają z rodzicami, nie wyrażają swych uczuć wyszukanymi gestami, nie nadużywają słów, lecz z prostotą proszą o to, czego potrzebują. Zawsze ufam, że Bóg mnie wysłucha – bo jest Ojcem, który mnie kocha i mnie słucha. W rzeczywistości, modlić się nie znaczy informować Boga o naszym życiu, ale prosić go o wszystko czego potrzebujemy, gdyż «wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim Go poprosicie» (Mt 6,8). Nie będę dobrym chrześcijaninem jeśli nie będę się modlił, tak jak nie będzie dobrym synem ten, kto nie rozmawia często z rodzicami.

Ojcze Nasz jest modlitwą, której nauczył nas Jezus, i która jest strzeszczeniem chrześcijańskiego życia. Za każdym razem, gdy modlę się do naszego Ojca pozwalam się prowadzić za rękę i proszę, o to czego potrzebuję, aby stać się lepszym synem Bożym. Nie tylko brakuje mi codziennego chleba jako materialnego pokarmu, ale – przede wszystkim – Chleba Niebiańskiego. «Prośmy, aby nigdy nie zabrakło nam Chleba Eucharystii». Nauczmy się przebaczać i prosić o wybaczenie: «Aby otrzymać przebaczenie, które oferuje nam Bóg, zwróćmy się do Ojca, który nas pokochał», brzmią słowa poprzedzające Modlitwę Pańską podczas Mszy.

Podczas Wielkiego Postu, Kościół prosi wiernych o zagłębianie się w modlitwie. «Modlitwa i rozmowa z Bogiem stanowi najwyższe dobro. Jest bowiem źródłem (...) jedności z Panem» (Św. Jan Chryzostom). Panie, muszę nauczyć się modlić i wyciągać odpowiednie wnioski do dalszego życia. Przede wszystkim, aby żyć w cnocie miłości: modlitwa napełni mnie siłą, abym był lepszy każdego dnia. Dlatego, codziennie proszę, aby pomógł mi przeprosić za drobne niesnaski z innymi, a także wybaczać obraźliwe słowa i postawę, a przede wszystkim nie chować urazy, w ten sposób będę mógł mu szczerze wyznać, że z całego serca przebaczam moim dłużnikom. Mogę to osiągnąć, ponieważ w każdym momencie pomaga mi Matka Boska.

Myśli na dzisiejszą Ewangelię

  • «Jakaż bowiem modlitwa może być bardziej duchowa od tej, którą przekazał nam Chrystus? To On przecież zesłał dla nas Ducha Świętego! Jakaż modlitwa jest bardziej autentyczna od tej, która wyszła z ust Syna Bożego?» (Święty Cyprian)

  • «“Ojcze nasz” zaczyna się wielkim pocieszeniem: możemy mówić “Ojcze”, bo Syn jest naszym bratem i objawił nam Ojca; bo dzięki Chrystusowi znów staliśmy się dziećmi Boga» (Benedykt XVI)

  • «Możemy wzywać Boga jako "Ojca", ponieważ został On nam objawiony przez Jego Syna, który stał się człowiekiem, a Jego Duch pozwala nam Go poznać. Tym, czego człowiek nie może pojąć, ani moce anielskie dostrzec, jest osobowa relacja Syna z Ojcem; Duch Syna pozwala nam w niej uczestniczyć, nam, którzy wierzymy, że Jezus jest Chrystusem i że narodziliśmy się z Boga» (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2780)