Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

V Poniedziałek Wielkiego Postu (C)
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62): Na wygnaniu w Babilonie zgromadzenie Izraela skazało na śmierć Zuzannę, fałszywie oskarżoną przez dwóch starców.

Wtedy Zuzanna zawołała donośnym głosem: „Wiekuisty Boże, który poznajesz to, co jest ukryte, i wiesz wszystko, zanim się stanie. Ty wiesz, że złożyli fałszywe oskarżenie przeciw mnie. Oto umieram, chociaż nie uczyniłam nic z tego, o co mię ci złośliwie obwiniają”.
A Pan wysłuchał jej głosu. Gdy ją prowadzono na stracenie, wzbudził Bóg świętego ducha w młodzieńcu imieniem Daniel. Zawołał on donośnym głosem: „Jestem czysty od jej krwi!” Cały zaś lud zwrócił się do niego, mówiąc: „Co oznacza to słowo, które wypowiedziałeś?” On zaś powstawszy wśród nich powiedział: „Czy tak bardzo jesteście nierozumni, synowie Izraela, że skazujecie córkę izraelską bez dochodzenia i pewności? Wróćcie do sądu, bo ci ją fałszywie obwinili”.

Cały lud powrócił spiesznie. Starcy zaś powiedzieli: „Usiądź tu wśród nas i wyjaśnij nam, bo tobie dał Bóg przywilej starszeństwa!” Daniel powiedział do nich: „Oddzielcie ich, jednego daleko od drugiego, a osądzę ich”.

Gdy zaś zostali oddzieleni od siebie, zawołał jednego z nich i powiedział do niego: „Zestarzałeś się w przewrotności, a teraz wychodzą na jaw twe grzechy, jakie poprzednio popełniałeś, wydając niesprawiedliwe wyroki. Potępiałeś niewinnych i uwalniałeś winnych, chociaż Pan powiedział: «Nie przyczynisz się do śmierci niewinnego i sprawiedliwego». Teraz więc, jeśli ją rzeczywiście widziałeś, powiedz, pod jakim drzewem widziałeś ich obcujących ze sobą?” On zaś powiedział: „Pod lentyszkiem”. Daniel odrzekł: „Dobrze! Skłamałeś na swą własną zgubę. Już bowiem anioł Boży otrzymał od Boga wyrok na ciebie, by cię rozedrzeć na dwoje!”

Odesławszy go rozkazał przyprowadzić drugiego i powiedział do niego: „Potomku kananejski, a nie judzki, piękność sprowadziła cię na bezdroża, a żądza uczyniła twe serce przewrotnym. Tak postępowaliście z córkami izraelskimi, one zaś bojąc się obcowały z wami. Córka judzka jednak nie zgodziła się na waszą nieprawość. Powiedz mi więc teraz, pod jakim drzewem spotkałeś ich obcujących ze sobą?” On zaś powiedział: „Pod dębem”. Wtedy Daniel powiedział do niego: „Dobrze! Skłamałeś i ty na swoją własną zgubę. Czeka bowiem anioł Boży z mieczem w ręku, by rozciąć cię na dwoje, by was wytępić!”

Całe zgromadzenie zawołało głośno i wychwalało Boga, że ocala tych, co pokładają w Nim nadzieję. Zwrócili się następnie przeciw obu starcom, ponieważ Daniel wykazał na podstawie ich własnych słów nieprawdziwość oskarżenia. Postąpiono z nimi według miary zła, wyrządzonego przez nich bliźnim, zabijając ich według prawa Mojżeszowego. W dniu tym ocalono krew niewinną.
Psalm Responsoryjny: 23
R/. Nic mnie nie trwoży, bo Ty jesteś ze mną.
Pan jest moim pasterzem: niczego mi nie braknie, pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoją chwałę.

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.

Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów; namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełny po brzegi.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy.
Śpiew przed Ewangelią (Ez 33,11): Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika lecz aby się nawrócił i miał życie.
Tekst Ewangelii (J 8,12-20): A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: «Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia». Rzekli do Niego faryzeusze: «Ty sam o sobie wydajesz świadectwo. Świadectwo Twoje nie jest prawdziwe». W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: «Nawet jeżeli Ja sam o sobie wydaję świadectwo, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie, ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy wydajecie sąd według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo. A jeśli nawet będę sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ Ja nie jestem sam, lecz Ja i Ten, który Mnie posłał. Także w waszym Prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Oto Ja sam wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o Mnie Ojciec, który Mnie posłał».

Na to powiedzieli Mu: «Gdzie jest Twój Ojciec?» Jezus odpowiedział: «Nie znacie ani Mnie, ani Ojca mego. Gdybyście Mnie poznali, poznalibyście i Ojca mego». Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy uczył w świątyni. Mimo to nikt Go nie pojmał, gdyż godzina Jego jeszcze nie nadeszła.

«Ja jestem światłością świata»

Rev. D. Jordi PASCUAL i Bancells (Salt, Girona, Hiszpania)

Dzisiaj, Jezus określa samego Siebie nadającego sens życiu wszystkich, którzy pomimo braków, chcemy go naśladować, słowami: «Ja jestem światłością świata» (J 8,12). Osoba Jezusa, jego nauki, jego przykład życia są światłem dla naszej egzystencji, tak w dobrym czasie jak i w cierpieniu lub w przeciwnościach.

O co tu chodzi? O wszelkie okoliczności, w których możemy się znaleźć, czy to w pracy, czy w relacjach z innymi, w relacji do Boga, w radości i smutku... możemy wtedy pomyśleć: —Co zrobiłby Jezus w podobnej sytuacji?; i zawsze znajdziemy odpowiedź w Ewangelii: —A więc to samo ja uczynię! Jan Paweł II włączył do Świętego Różańca, jak sam wspomina, “kompendium Ewangelii”, tajemnice publicznego życia Pana Jezusa, które nazwał “tajemnicami światła”. Sam Papież także powiedział: «On, objawiony jako umiłowany Syn Ojca w Chrzcie nad Jordanem, ogłasza przyjście Królestwa, jest świadectwem jego dzieł i głosicielem jego wymagań».

Jezus jest światłem: «Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia» (J 8,12). Pan zaprasza wszystkich nas, swoich uczniów, do bycia taką światłością świata; do niesienia światu nadziei pośród przemocy, nieufności i lęków naszych braci, do niesienia światła wiary pośród ciemności, wątpliwości i pytań; do niesienia światła miłości pośród tak wielu kłamstw, uraz i fascynacji widocznych wokół nas.

Papież podkreśla jakby w tle wszystkich tajemnic światła słowa, które wyrzekła Maryja na weselu w Kanie: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie» (J 2,5): oto jest droga, którą należy wybrać, aby Jezus był światłością świata, a my byśmy także jaśnieli tym samym światłem.

Myśli na dzisiejszą Ewangelię

  • «Kiedy Ty Panie Jezu prowadzisz mnie do światła przyjmuję Boga, jestem współdziedzicem z Tobą. Rozpraszając ciemności, które nas ogarniają jak chmura, rozważajmy prawdziwego Boga i głośmy: ‘Błogosławione prawdziwe światło’» (Święty Klemens Aleksandryjski)

  • «Dla tych, którzy słuchali Jezusa od początku, tak jak i dla nas, symbol światła przywołuje pragnienie prawdy i osiągnięcia pełni poznania wyrytych we wnętrzu każdego ludzkiego istnienia» (Święty Jan Paweł II)

  • «W Jezusie Chrystusie Boża prawda objawiła się w pełni. "Pełen łaski i prawdy" (J 1, 14), jest On "światłością świata" (J 8,12), jest Prawdą. "Kto w Niego wierzy, nie pozostaje w ciemności" (J 12, 46). Uczeń Jezusa "trwa w Jego nauce", by poznać "prawdę, która wyzwala" (J 8, 32) i uświęca. (…)» (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2466)