Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

V Środa Wielkiego Postu
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Dn 3,14-20.91-92.95): Król Nabuchodonozor powiedział: „Czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, że nie czcicie mojego boga ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który postawiłem? Czy teraz jesteście gotowi, w chwili gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem? Jeżeli zaś nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaś bóg mógłby was wyrwać z moich rąk?” Szadrak, Meszak i Abed-Nego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora: „Nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej ręki, królu. Jeśli zaś nie, wiedz królu, że nie będziemy czcić twego boga ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który uczyniłeś”.

Na to wpadł Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do Szadraka, Meszaka i Abed-Nega. Wydał rozkaz, by rozpalono piec siedem razy więcej, niż było trzeba. Mężom zaś najsilniejszym spośród swego wojska polecił związać Szadraka, Meszaka i Abed-Nega i wrzucić ich do rozpalonego pieca. Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i powstał spiesznie. Zwrócił się do swych doradców, mówiąc: „Czy nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do ognia?” Oni zaś odpowiedzieli królowi: „Rzeczywiście, królu”. On zaś w odpowiedzi rzekł: „Lecz widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia i nie dzieje się im nic złego; wygląd czwartego przypomina anioła”. Nabuchodonozor powiedział na to: „Niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaka i Abed-Nega, który posłał swego anioła, by uratował swoje sługi. W Nim pokładali swą ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, by nie oddawać czci ani pokłonu innemu bogu poza Nim”.
Psalm Responsoryjny: Dn 3
R/. Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławione niech będzie Twoje imię pełne chwały i świętości, chwalebne i wywyższone na wieki.

Błogosławiony jesteś w przybytku świętej Twojej chwały, bardzo chwalebny i sławny na wieki. Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa, bardzo chwalebny i sławny na wieki.

Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, co na Cherubach zasiadasz, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, pełen chwały i sławny na wieki.
Śpiew przed Ewangelią (Łk Cf. Lc 8,15): Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.
Tekst Ewangelii (J 8,31-42): Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli». Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: "Wolni będziecie?"» Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca».

W odpowiedzi rzekli do Niego: «Ojcem naszym jest Abraham». Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego». Rzekli do Niego: «Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca - Boga». Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał.

«Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali»

Pe. Givanildo dos SANTOS Ferreira (Brasilia, Brazylia)

Dzisiaj, Jezus kieruje ostre słowa do Żydów. Nie do jakiegokolwiek Żyda, ale dokładnie do tych, którzy przyjęli wiarę: Jezus zwrócił się do tych «którzy Mu uwierzyli» (J 8,31). Bez wątpienia ten dialog Jezusa odzwierciedla początki trudności spowodowane przez chrześcijan judaizujących w początkach Kościoła.

Jako że byli oni potomkami Abrahama wedle więzów krwi, ci sami uczniowie Jezusa uważali się za lepszych, nie tylko od ludzi żyjących z dala od wiary, ale także lepszych od jakiegokolwiek ucznia nie-Żyda uczestniczącego w tej samej wierze. Mówili: «Jesteśmy potomstwem Abrahama» (J 8,33); «Ojcem naszym jest Abraham» (w. 39); «jednego mamy Ojca - Boga» (w. 41). Pomimo faktu, że byli uczniami Jezusa, mamy wrażenie, że Jezus nie znaczył dla nich nic, niczego nie dodawał do tego co już posiadali. I tu właśnie znajduje się wielki błąd ich wszystkich: „prawdziwi synowie” nie są potomkami wedle krwi, ale są nimi dziedzice obietnicy, czyli ci którzy uwierzyli (por. Rz 9,6-8). Bez wiary w Jezusa nie jest możliwe aby ktoś mógł osiągnąć obietnicę Abrahama. Do tego, między uczniami «nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety» ponieważ wszyscy są braćmi na mocy chrztu (por. Gal 3,27-28).

Nie pozwólmy by nas opanowała duchowa pycha. Pochodzący z judaizmu chrześcijanie uważali się za lepszych od innych chrześcijan. Nie ma potrzeby mówić tu o braciach odłączonych. Pomyślmy o nas samych. Ileż razy niektórzy katolicy uważali się za lepszych od innych katolików ponieważ są w tym czy innym ruchu, ponieważ zachowują taką czy inną duchową dyscyplinę, ponieważ uczestniczą w takim czy innym rycie liturgicznym! Jedni – ponieważ są bogatsi, inni – ponieważ więcej studiowali. Jedni – ponieważ zajmują ważne stanowiska; inni – ponieważ wywodzą się z szlacheckich rodzin… «Chciałbym aby każdy z was czuł radość bycia chrześcijaninem… Bóg prowadzi swój Kościół, podtrzymuje go zawsze, a także i przede wszystkim w trudnych momentach» (Benedykt XVI).

Myśli na dzisiejszą Ewangelię

  • «Czyż jest dla duszy straszniejsza śmierć od wolności błądzenia?» (Święty Augustyn)

  • «“Wyzwolenie” oznacza wewnętrzną przemianę człowieka, która jest konsekwencją poznania prawdy. Transformacja jest więc procesem duchowym, w którym człowiek dojrzewa w prawdziwej sprawiedliwości i świętości» (św. Jan Paweł II)

  • «Im więcej człowiek czyni dobra, tym bardziej staje się wolnym. Prawdziwą wolnością jest tylko wolność w służbie dobra i sprawiedliwości. Wybór nieposłuszeństwa i zła jest nadużyciem wolności i prowadzi do ‘niewoli grzechu’» (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1.733)