Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Zespół 200 kapłanów komentuje Ewangelię na dzień

Zobacz inne dni:

Dzień liturgiczny: I Poniedziałek okresu zwykłego

Pierwsze Czytanie (Hbr 1,1-6): Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: „Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził”? I znowu: „Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem”. Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: „Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży”.
Psalm Responsoryjny: 96
R/. Hołd Mu oddajcie wszyscy aniołowie.
Pan króluje, wesel się, ziemio, radujcie się, liczne wyspy! Obłok i ciemność wokół Niego, prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.

Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa; a wszystkie ludy widzą Jego chwałę. Niech się zawstydzą wszyscy, którzy czczą posągi i chlubią się bożkami, niech wszystkie bóstwa hołd Mu składają.

Ponad całą ziemię Tyś bowiem wywyższony i nieskończenie wyższy ponad wszystkich bogów. Radujcie się w Panu, sprawiedliwi, i sławcie Jego święte imię.
Śpiew przed Ewangelią (Mk 1,15): Alleluja, alleluja, alleluja. Przyjmijcie słowo Boże nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga. Alleluja, alleluja, alleluja.

Tekst Ewangelii (Mk 1,14-20): Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

«Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię»

Rev. D. Joan COSTA i Bou
(Súria, Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj Ewangelia zaprasza nas do nawrócenia. «Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» (Mk 1,15). Nawrócić się, na co? Lepiej zapytać, do kogo? Do Chrystusa! Tak to wyraził: «Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien» (Mt 10:37).

Nawrócić się oznacza przyjąć z wdzięcznością dar wiary i wprowadzić go w życie poprzez miłość. Nawrócenie oznacza uznanie Chrystusa jedynym Panem i Królem naszych serc, którymi dysponuje. Nawrócenie pociąga za sobą rozpoznanie Chrystusa we wszystkich wydarzeniach w ludzkiej historii, również naszej osobistej, wiedząc, że On jest początkiem, środkiem i końcem całej historii, a przez Niego wszystko zostało odkupione, w Nim jest spełnione. Nawrócenie oznacza życie w nadziei, bo On zwyciężył grzech, zło i śmierć, a Eucharystia jest tego gwarancją.

Nawrócenie zobowiązuje do kochania Pana Boga ponad wszystko na ziemi, z całego naszego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił. Nawrócenie zakłada oddanie naszego zrozumienia i woli, aby nasze zachowanie urzeczywistniło biskupie motto papieża Jana Pawła II, Totus Tuus, czyli Cały Twój, Boże mój; i wszystko to: czas, wartości, dobra, marzenia, projekty, zdrowie, rodzinę, pracę, odpoczynek, wszystko. Nawrócić się oznacza więc kochać wolę Boga w Chrystusie ponad wszystko i cieszyć się, wdzięczni za wszystko, co dzieje się od Boga, nawet przeciwnościami, upokorzeniami, chorobami, i widzieć je jako dary, które pozwalają nam jeszcze pełniej wyrażać naszą miłość do Boga: Jeśli Tu tego chcesz, ja też tego chcę!

Nawrócić się wymaga, byśmy jak apostołowie Szymon, Andrzej, Jakub i Jan, «natychmiast zostawili sieci» i poszli za Nim (por. Mk 1,18), jak tylko usłyszymy Jego głos. Nawrócić się oznacza, że Chrystus jest dla nas wszystkim.