Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

XVI Czwartek okresu zwykłego
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Jr 2,1-3.7-8.12-13): Pan skierował do mnie następujące słowo: „Idź i głoś publicznie w Jerozolimie: «To mówi Pan: Pamiętam wierność twej młodości, miłość twego narzeczeństwa, kiedy chodziłaś za Mną na pustyni, w ziemi, której nikt nie obsiewa. Izrael jest świętością Pana, pierwszym plonem Jego zbiorów. Ci wszyscy, którzy go spożywają, stają się winni, spotka ich nieszczęście»”, mówi Pan. „A Ja wprowadziłem was do ziemi urodzajnej, byście spożywali jej owoce i jej zasoby. eszliście i zbezcześciliście moją ziemię, uczyniliście z mojej posiadłości miejsce pełne odrazy. Kapłani nie mówili: «Gdzie jest Pan?» Uczeni w Piśmie nie uznawali Mnie; pasterze zbuntowali się przeciw Mnie; prorocy głosili wyrocznie na korzyść Baala i chodzili za tymi, którzy nie dają pomocy”. „Niebo, niechaj cię na to ogarnie osłupienie, groza i wielkie drżenie”, mówi Pan: „Bo podwójne zło popełnił mój naród: opuścili Mnie, źródło wody żywej, żeby wykopać sobie cysterny, cysterny popękane, które nie zatrzymują wody”.
Psalm Responsoryjny: 35
R/. W Tobie, o Panie, mamy źródło życia.
Do nieba sięga, Panie, Twoja łaska, Twoja wierność aż po same chmury. Twoja sprawiedliwość jak góry wysokie, a Twoje wyroki jak ogromna otchłań.

Jak cenna jest Twoja łaska, przychodzą do Ciebie ludzie i chronią się w cieniu Twych skrzydeł, sycą się obfitością Twojego domu, poisz ich potokiem Twoich rozkoszy.

Albowiem w Tobie jest źródło życia i w Twojej światłości oglądamy światło. Zachowaj Twoją łaskę dla tych, co Ciebie znają, a sprawiedliwość Twoja dla ludzi prawego serca.
Śpiew przed Ewangelią ((Cf. Mt 11,25)): Alleluja, alleluja, alleluja. Nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mego Ojca. Alleluja, alleluja, alleluja.
Tekst Ewangelii (Mt 13,10-17): Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: «Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich?» On im odpowiedział: «Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił.

Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.

«Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą»

Rev. D. Manel MALLOL Pratginestós (Terrassa, Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj, wspominamy “pochwałę” kierowaną przez Jezusa do tych, którzy zbierali się wokół Niego: «szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą» (Mt 13,16). I zastanawiamy się: czy te słowa Jezusa skierowane są i do nas, czy tylko do tych, którzy widzieli i słyszeli Go bezpośrednio? Wydaje się, że szczęśliwi są oni, bo mieli szczęście żyć z Jezusem, pozostawać fizycznie i zauważalnie u Jego boku. A my możemy zaliczyć się między sprawiedliwymi i prorokami —nie będąc sprawiedliwymi ani prorokami— bo chcielibyśmy zobaczyć i usłyszeć.

Nie należy jednak zapominać, że Pan odnosi się do sprawiedliwych i proroków przed Jego przyjściem, przed Jego objawieniem: «zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli » (Mt 13,17 ). Wraz z Nim przychodzi pełnia czasu, i my jesteśmy w tej pełni, jesteśmy już w czasach Chrystusa, w czasach zbawienia. To prawda, że nie widzieliśmy Jezusa naszymi własnymi oczami, ale poznaliśmy Go i poznajemy. I nie słyszeliśmy Jego głosu naszymi uszami, ale usłyszeliśmy i słuchamy Jego słów. Poznanie które nam daje wiara, mimo że niezauważalne, to jest prawdziwa wiedza, stawia nas w kontakcie z prawdą, a więc daje nam szczęście i radość.

Dziękujmy za naszą chrześcijańską wiarę, cieszmy się nią. Starajmy się, aby nasz kontakt z Jezusem nie był zdystansowany ale bliski, jak Jego uczniów, którzy z Nim byli, widzieli i słyszeli. Nie patrzmy na Jezusa idąc od obecnej chwili w przeszłość, ale z teraźniejszości w teraźniejszość, bądźmy naprawdę w Jego czasie, czasie, który nigdy się nie kończy. Modlitwa —rozmawiać z Bogiem— i Eucharystia —przyjmować Go— zapewniają nam tą bliskość z Nim i czynią nas naprawdę szczęśliwymi mogąc patrzeć na Niego oczami i uszami wiary. «Przyjmij więc obraz Boga stracony przez twe złe uczynki» (św. Augustyn).

Myśli na dzisiejszą Ewangelię

  • «‘Bo kto ma, temu będzie dodane'. Jakby powiedzieć: kto ma pragnienie i gorliwość, otrzyma wszystko, co pochodzi od Boga; przeciwnie, kto jest pozbawiony tego pragnienia i nie robi wszystkiego, aby je osiągnąć, nie otrzyma darów Bożych» (św. Jan Chryzostom)

  • «‘Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich?’ Właśnie aby stymulować decyzję, nawrócenie serca. Przypowieści ze swej natury wymagają wysiłku interpretacji, odwołują się do inteligencji, ale także do wolności» (Benedetto XVI)

  • «Królestwo Boże zostało zapoczątkowane na ziemi przez Chrystusa. ‘Królestwo to zajaśniało ludziom w słowie, czynach i w obecności Chrystusa’: Kościół jest zalążkiem i początkiem tego Królestwa(...)» (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 567)