Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

23 lipca: Świętej Brygidy, religijnej patronki Europy
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Ga 2,19-20): Bracia: Ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.
Psalm Responsoryjny: 33
R/. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie, Mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim”.Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, To On mój los zabezpiecza.

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą.Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię twojej radościi wieczną rozkosz po Twojej prawicy.
Śpiew przed Ewangelią (J 15,9b.5b): Alleluja, alleluja, alleluja. Wytrwajcie w mojej miłości; Kto trwa we mnie a ja w nim, Ten przynosi owoc obfity. Alleluja, alleluja, alleluja.
Tekst Ewangelii (Łk 2,36-38): Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.

«Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą»

Rev. D. Joan Ant. MATEO i García (Tremp, Lleida, Hiszpania)

Dzisiaj obchodzimy wspomnienie Świętej Brygidy. Pewnego gorącego poranka 23 lipca 1373 roku w Rzymie, w czasie gdy Piotr z Alavastry celebrował Mszę Świętą w swojej celi, Brygida oddawała swoją duszę Panu szepcząc: «Panie, w Twoje ręce powierzam ducha mego», gdy w tym samym momencie kapłan wznosił Świętą Hostię.

Miała 70 lat i prowadziła życie oddane Bogu na sposób podobny do życia prorokini Anny córki Fanuela: Była «podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową (…); Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą» (Łk 2,36-37).

Fascynujące było życie Świętej Brygidy: była córką, żoną i matką ośmiorga dzieci, wdową, księżniczką i doradcą królów, religijna, fundatorka... I była przede wszystkim ukochaną Jezusa, który powierzył jej niebieskie tajemnice i wtajemniczył w miłość objawioną na Krzyżu. Święty Jan Paweł II włączył ją do grona Patronek Europy. Brygida, tak jak Anna, służyła Panu jako żona i wdowa. I tak jak Anna, służyła dniem i nocą.

Bóg jej się objawił, a ona pokornie go przyjęła do swojego życia. Była wiernym narzędziem Pana i miała duży wpływ na odnowienie Europy swoich czasów. To doskonały przykład dla nas. My także mamy nadzieję, że Europa wyrwie się ze swoich zniewoleń i odnowi swoją chrześcijańska krew. Bóg w tym na nas liczy. I zrealizuje przez nas swoje wielkie dzieła, o ile jesteśmy wiernymi narzędziami. Słuchajmy więc głosu Boga w ciszy i na modlitwie. Pośćmy od tego wszystkiego, co przemijające i puste. Niech naszym bogactwem będzie Pan. Nie traćmy zapału do coraz większego miłowania Boga i wzrastania w świętości.

«Bądź błogosławiony Panie mój Jezu Chryste, który swoją cenną krwią i świętą śmiercią odkupiłeś dusze i zmiłowałeś się przenosząc je z wygnania do wiecznego życia» (Święta Brygida).

Myśli na dzisiejszą Ewangelię

  • «Bądź pochwalony mój Panie Jezu Chryste, który pociłeś się krwią swego niewinnego ciała z trwogi przed męką i śmiercią, a mimo to najpełniej okazałeś miłosierdzie, jakie masz dla rodzaju ludzkiego» (Święta Brygida)

  • «Gorąca miłość św. Brygidy do Kościoła Chrystusowego i jej świadectwo o Krzyżu są punktem odniesienia dla nas wszystkich, którzy przygotowujemy się do przekroczenia progu nowego tysiąclecia.» (Święty Jan Paweł II)

  • «W określone dni roku liturgicznego Kościół na ziemi wspomina świętych: przede wszystkim Świętą Bożą Rodzicielkę, następnie Apostołów, męczenników i innych świętych. Ukazuje w ten sposób, że jest zjednoczony z liturgią niebieską; wielbi Chrystusa za to, że dokonał zbawienia w swoich uwielbionych członkach. Ich przykład jest natchnieniem Kościoła w jego drodze do Ojca.» (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1195)