Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Zasady prawne

 1. Informacje ogólne
 2. Akceptacja warunków
 3. Zasady dostępu
 4. Condiciones de utilización
 5. Propiedad industrial e intelectual
  1. Propiedad industrial
  2. Nombres de dominio
  3. Derechos de autor
  4. Reserva de acciones
 6. Enlaces
 7. Exención de responsabilidad
 8. Modificación y terminación de servicios
 9. Ley y jurisdicción aplicable

1. Informacje ogólne

Niniejsze Warunki Ogólne regulują korzystanie z portalu web evangeli.net, do którego dostęp jest z domeny evangeli.net. Zgodnie z postanowieniami Ustawy 34/2002, a 11 lipca, o Usługach w Społeczeństwie Informacyjnym i Handlu Elektronicznym, oświadcza się, że ten portal sieci web został utworzony, jest obsługiwany i stanowi własność spólki prwa handlowego "M&M Euroeditors, S.L.", z siedzibą przy Ctra. C–149, Km. 1, 08619 BORREDÀ (Barcelona, Hiszpania), NIP: G-66352931, wpisana do Rejestru Handlowego Prowincji Barcelona, Tom 29.785, Folio 0176, Karta B–160623. Użytkownicy mogą kontaktować się bezpośrednio ze spółką będącą właścicielem portalu nie tylko osobiście lub za pomocą listów kierowanych na podany powyżej adres siedziby spółki, ale również za pomocą: e-mail: secretaria@evangeli.net.

2. Akceptacja warunków

Dostęp do tego web site lub jakiekolwiek jego wykorzystanie oznacza akceptację wszystkich i każdego z osobna warunków ogólnych które w każdym momencie, jednostronnie, może określić M&M EUROEDITORS. W konsekwencji, każdy odwiedzajacy portal winien uważnie przeczytać Warunki Ogólne podczas każdych odwiedzin na tym web site. Korzystanie z określonych serwisów oznacza ponadto bezwarunkową akceptację szczegółowych zasad lub instrukcji, jakie M&M EUROEDITORS mogłaby określić w każdym momencie, w sposób szczegółowy, zamienny lub uzupełniający ogólne warunki.

3. Warunki dostępu

Ogólnie, dostęp do informacji i usług świadczonych przez M&M EUROEDITORS będzie bezpłatny i nie wymaga od użytkowników, którzy podają dane osobowe, korzystania z hasła, ani uprzedniej subskrypcji, z wyjątkiem dostępu do okreslonych treści lub usług. W przypadkach, gdy dla uzyskania dostępu do pewnych treści lub korzystania z usług konieczne będzie podanie danych osobowych, użytkownicy gwarantują ich prawdziwość, dokładność, autentyczność i ważność. M&M EUROEDITORS podda owe dane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, zgodnie z ich charakterem i przeznaczeniem, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w sekcji dotyczacej polityki ochrony danych osobowych. Również w tych przypadkach, w razie potrzeby stosowania kodów dostępu (login i hasło), użytkownicy winni wziąć pod uwagę:

 • Hasło wybrane przez użytkownika nie może być sprzeczne z moralnością lub ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami, nie może doprowadzić do naruszenia prawo do czci i dobrego imienia osób trzecich, ani w żaden sposób naruszać prawa własności przemysłowej lub intelektualnej osób trzecich.
 • Kody dostępu przeznaczone są do osobistego użytku i użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich poufność i prawidłowe wykorzystanie. M&M EUROEDITORS nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkownika lub osoby trzecie w wyniku użycia tych kodów, za wiedzą lub bez zgody i wiedzy użytkownika.
 • M&M EUROEDITORS zobowiązuje się do zapewnienia poufności hasła używanego przez użytkownika.

4. Warunki korzystania

Korzystanie z portalu internetowego *evangeli.net *** musi odbywać się zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków Ogólnych, według mających tu zastosowanie wymogów prawnych oraz ogólnie przyjętej moralności i dobrego obyczaju, a także zasad porządku publicznego. Za wyjątkiem uprzedniej wyraźnej zgody **M&M EUROEDITORS, użytkownicy mogą korzystać z treści i usług dla własnego i osobistego użytku, a zatem powstrzymają się od wszelkich działań, które bezpośrednio lub pośrednio prowadziłyby do komercyjnego wykorzystania tychże. W każdym przypadku, użytkownicy będą używać treści i usług, zapewnianych przez ***evangeli.net *** zgodnie z obowiazujacym prawem i biorą na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu działań, które w jakikolwiek sposób mogłyby okazać się niezgodne z prawem lub szkodliwe dla praw innych osób, lub które mogłyby spowodować utrudnienie, uniemożliwić lub ograniczyć korzystanie z tej strony internetowej przez innych użytkowników. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody że M&M EUROEDITORS może ponieść bezpośrednio lub pośrednio w wyniku naruszenia przepisów lub obowiązków wynikających z ogólnych warunków użytkowania tej strony internetowej. M&M EUROEDITORS zastrzega sobie prawo do jednostronnej odmowy, w każdej chwili, dostępu do tej strony internetowej tym użytkownikom, którzy naruszają niniejsze Warunki Ogólne, i to bez konieczności uprzedenia lub podania przyczyn.

5. Własność intelektualna

5.1. Własność przemysłowa

Nazwa evangeli.net (oraz evangeli.com i *evangeli.org ***), a także inne charakterystyczne znaki (grafika lub nazwy), które pojawiają się na tej stronie, są własnością spółki "M&M EUROEDITORS**", która ma wyłączne prawo do ich wykorzystania handlowego. W związku z tym zabronione jest ich wykorzystanie przez osoby trzecie, o ile nie posiadają stosownego zezwolenia. Ewentualna obecność w tym miejscu znaków będących własnością osób jednostek innych niż wymienione powyżej może mieć miejsce dla celów niekomercyjnych i za zgodą ich prawowitych właścicieli, zawsze z poszanowaniem ich praw.

5.2. Domeny

W tym samym sensie, jak to przedstawiono w poprzednim akapicie, nazwę domeny evangeli.net, i wszystkich używanych do bezposredniego dostępu do tej strony, są wyłączną własnością spółki "M&M EUROEDITORS", lub prawo ich użycia zostało scedowane przez ich prawowitego właściciela. Niewłaściwe korzystanie z nich w obrocie gospodarczym będzie naruszeniem praw przyznanych podczas rejstracji i będzie ścigane na drodze przewidzianej Ustawą.

5.3. Prawo autorskie

5.3.1. Treść, teksty, fotografie, projekty, loga, obrazy, dźwięki, filmy, animacje, nagrania, programy, komputerowe kody źródłowe i, ogólnie, wszelkie wytwory twórczości intelektualnej publikowane na tej stronie, jak również sama strona jako całość, wraz ze swoją grafiką multimedią, są chronione prawem autorskim i przepisami dotyczącymi własności intelektualnej.

5.3.2. Wyjątkiem od tej zasady są pliki lub programy komputerowe nie będące własnością evangeli.net i darmowe (freeware), które można pobrać z różnych stron w celu umożliwienia lub ułatwienia dostępu do z nich. Dotyczy to, w każdym razie, aplikacji, które mają charakter domeny publicznej na wyraźne życzenie autorów.

5.4. Zastrzeżenie praw do działania

Korzystanie z treści i usług evangeli.net nie jest równoznaczne z przyznaniem licencji lub zezwolenia na korzystanie z jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej lub przemysłowej lub innego prawa. Użytkownik tego portalu internetowego zgadza się szanować zastrzeżone prawa i unikać wszelkich działań, które mogłyby doprowadzić do ich naruszeniau, przy czym, w każdym przypadku, M&M EUROEDITORS rezerwuje sobie prawo do podjęcia wszelkich działań prawnych w celu obrony słusznych praw własności intelektualnej i przemysłowej.

6. Linki

Na tej stronie internetowej użytkownik może znaleźć różne linki prowadzące do stron internetowych niezależnych od evangeli.net. Ich jedynym celem jest pokazanie stron zaprzyjaźnionych lub związanych z podobną tematyką. Publikacja takich linków ma miejsce wyłacznie dla celów niekomercyjnych. M&M EUROEDITORS nie bierze odpowiedzialności za treści, które są udostępniane w ramach takich linków, za jakiekolwiek modyfikacje przeprowadzone na tych stronach, za korzystanie z nich ani za ich techniczną dostępność. Jednakże M&M EUROEDITORS zobowiązuje się do dołozenia starań aby uniknąć publikowania na swojej stronie internetowej linków do stron o treściach nielegalnych, promujących działania nielegalne, rasistowskie lub ksenofobiczne, lub które ogólnie naruszają zasady wolności i godności człowieka lub naruszają prawa i wartości uznane przez Konstytucje Hiszpańską i Powszechneą Deklarację Praw Człowieka. W przypadku uzyskania wiarygodnych wiadomości że informacja, do której odsyła publikowany link, jest niezgodna z prawem, M&M EUROEDITORS zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu usunięcia lub dezaktywacji połączenia. W przypadku, gdyby posiadacz jakiejkolowiek strony uznał, że link opublikowany ze strony evangeli.net w jakikolwiek sposób narusza jego prawa lub jeśli oznaczłby najmniejszą choćby szkodę, winien on powiadomić o takim fakcie poprzez wysłanie e-maila na adres secretaria@evangeli.net, lub w jakikolwiek inny sposób, z uzasadnionym przeświadczeniem, że link taki będzie niezwłocznie anulowany, lub zmodyfikowany w sposób satysfakcjonujący dla wnioskodawcy, bez konieczności dalszych procedur lub wyjaśnień z jego strony.

7. Wyłączenie odpowiedzialności

Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę, że w każdym przypadku korzystanie z treści i usług tej internetowej witryny odbywa się na własne ryzyko użytkownika i na jego wyłączną odpowiedzialność, i że M&M EUROEDITORS nie gwarantuje:

 • działania lub dostępności treści lub usług. Jednakże, zawsze gdy będzie to możliwe, użytkownicy będą uprzedzani o ewentualnych zakłóceniach funkcjonowania portalu.
 • prywatności i bezpieczeństwa korzystania z usług, lub całkowitego uniemożliwienia nieautoryzowanego dostępu do danych o korzystaniu z publikowanych treści lub usług przez użytkowników, i, w konsekwencji, nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym względzie.
 • braku wirusów lub innych szkodliwych elementów wprowadzonych lub dostarczonych przez dostawców treści lub usług, lub innych użytkowników lub osób trzecich, które mogą zmieniać lub powodować wszelkiego rodzaju problemy w systemach komputerowych (zarówno software jak i hardware) użytkowników lub w dokumentach i plikach elektronicznych przechowywanych w ich systemach komputerowych. W każdym przypadku, M&M EUROEDITORS z góry dziękuje za wszelkie sugestie, poprawki lub komentarze, które pomogą zapobiec lub naprawić każdy incydent lub nieprawidłowość, tak szybko i efektywnie, jak to tylko możliwe. Takie informacje mogą być wysyłane e-mailem w ramach opcji Sugestie na tej stronie internetowej.

8. Modyfikacja i zakończenie usług

Chociaż, w założeniu czas trwania tej strony jest nieokreślony, M&M EUROEDITORS zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zakończenia świadczenia swoich usług i publikowania treści, w części lub w całości, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia ich użytkowników. Ponadto, M&M EUROEDITORS może zmieniać w każdej chwili warunki korzystania z tej witryny internetowej.

9. Prawo właściwe i jurysdykcja

Postanowienia niniejszych Warunków Ogólnych reguluje ustawodawstwo hiszpańskie. Wszelkie spory dotyczące tej witryny internetowej należącej do M&M EUROEDITORS będą rozstrzygane przed hiszpańską jurysdykcją, przez sądy miasta Barcelona, i nadrzędne, a strony ewentualnego sporu zrzekają się jakichkolwiek innych posiadanych przywilejów, jeżeli różniłyby się od powyższych. Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem, aby zwrócić się o jakiekolwiek wyjaśnienie, czy sformułować skargę, jest wysyłanie e-maila za pomocą opcji Sugestie w menu tej strony internetowej.