Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

X Czwartek okresu zwykłego
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (1Krl 18,41-46): Eliasz powiedział Achabowi: „Idź! Jedz i pij, bo słyszę odgłos deszczu”. Achab zatem poszedł jeść i pić, a Eliasz wszedł na szczyt Karmelu i pochyliwszy się ku ziemi, wtulił twarz między swoje kolana. Potem powiedział swemu słudze: „Podejdź no! Spójrz w stronę morza!” On podszedł, spojrzał i wnet powiedział: „Nie ma nic!” Na to mu odrzekł: „Wracaj siedem razy!” Za siódmym razem powiedział: „Oto obłok mały jak dłoń człowieka podnosi się z morza!” Wtedy mu rozkazał: „Idź, powiedz Achabowi : «Zaprzęgaj i odjeżdżaj, aby cię deszcz nie zaskoczył»”. Niebawem chmury oraz wiatr zaciemniły niebo i spadła ulewa. Więc Achab wsiadł na wóz i udał się do Jizreel. A ręka Pana wspomogła Eliasza; opasawszy swe biodra pobiegł przed Acha-bem w kierunku Jizreel.
Psalm Responsoryjny: 64
R/. Ciebie należy wielbić na Syjonie.
Nawiedziłeś i nawodniłeś ziemię, wzbogaciłeś ją obficie. Strumień Boży wezbrany od wody; przygotowałeś im zboże.

I tak uprawiłeś ziemię: nawodniłeś jej bruzdy, wyrównałeś skiby, spulchniłeś ją deszczami i pobłogosławiłeś płodom.

Rok uwieńczyłeś swymi dobrami, gdzie przejdziesz, wzbudzasz urodzaj. Stepowe pastwiska są pełne rosy, a wzgórza przepasane weselem.
Śpiew przed Ewangelią (J 13,34): Alleluja, alleluja, alleluja. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem. Alleluja, alleluja, alleluja.
Tekst Ewangelii (Mt 5,20-26): Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: "Bezbożniku", podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.

«Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa (...) nie wejdziecie do królestwa niebieskiego»

P. Julio César RAMOS González SDB (Mendoza, Argentyna)

Dzisiaj, Jezus zaprasza nas do wyjścia ponad to, co przeżywa człowiek praworządny. Mimo nie popełniania złych uczynków, często w przyzwyczajeniu twardnieje nasze pragnienie dążenia do świętości, wygodnie nam z rutynowym zachowywaniem się dobrze, i nic więcej. Święty Jan Bosko mawiał: «Dobre jest wrogiem tego co optymalne». To do tego odnoszą się słowa Mistrza, który zaprasza nas do robienia rzeczy, “większych” (por. Mt 5,20), które mają inną podstawę. Większe rzeczy, które paradoksalnie, czerpią z mniejszych, z najmniejszych. Złościć się, lekceważyć i zaprzeczać brata nie jest zachowaniem odpowiednim dla ucznia Królestwa, który został powołany by być —nie mniej ni więcej— jak solą ziemi i światłem świata (por. Mt 5,13-16), według Błogosławieństw (por. Mt 5:3-12).

Jezus, jako autorytet, zmienia interpretację negatywnego przykazanie “Nie zabijaj” (por. Wj 20,13) na pozytywną interpretację głębokiego i radykalnego wymogu pojednania, zestawiona —aby nadać jeszcze większy nacisk— z kultem. Tak więc, nie ma odpowiedniej ofiary gdy «wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie» (Mt 05,23). Dlatego ważne jest rozwiązać każdy spór, bo inaczej nieważność ofiary zwróci się przeciwko tobie (Mt 05,26).

Wszystko to może poruszać tylko wielka miłość. Święty Paweł mówi nam: «Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne - streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego! Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa» (Rz 13,9-10). Pozwól nam odnowić się w darze miłości —w najdrobniejszych szczegółach— wobec naszych bliźnich, a nasze życie będzie najlepszą i najbardziej autentyczną ofiarą dla Boga.

Myśli na dzisiejszą Ewangelię

  • «Zaprawdę, najbardziej sprawiedliwe jest i odpowiednie, aby stworzenie naśladowało swojego Stwórcę, który ustanowił naprawianie i uświęcanie wierzących w przebaczeniu grzechów, sprawiając, że z więźniów stajemy się niewinnymi i zgładzenie grzechów staje się źródłem wszelkich cnót» (Święty Leon Wielki)

  • «Powinniśmy nauczyć się odbywania pokuty, pozwalać się przemieniać; wychodzić na spotkanie drugiemu i prosić Boga, by dał nam odwagę i siłę do odnawiania się. W naszym aktulanym świecie powinniśmy na nowo okrywać sakrament Pokuty i Pojednania.» (Benedykt XVI)

  • «Jezus przejął dziesięć przykazań, ale w ich literze ukazał moc działającego Ducha Świętego. Głosił "sprawiedliwość... większą niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów" (Mt 5, 20), a także większą niż sprawiedliwość pogan. Rozwinął wszystkie wymagania przykazań. (…)» (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2054)