La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Contemplar l'Evangeli d'avui

Evangeli d'avui + homilía (de 300 paraules)

Divendres 19 de durant l'any

Podcast Descarregar
1ª Lectura (Js 24,1-13): En aquells dies, Josuè reuní a Siquem totes les tribus d'Israel i cridà els ancians d'Israel, els seus caps, els seus jutges i els seus magistrats. Es presentaren tots davant Déu, i Josuè digué a tot el poble: «Això diu el Senyor, Déu d'Israel: Antigament els vostres pares, Taré, pare d'Abraham i de Nahor, vivien a la regió occidental del riu Eufrat, i adoraven altres déus. Jo vaig prendre d'allà Abraham, el vostre pare, li vaig fer recórrer tot el país de Canaan, i vaig multiplicar la seva descendència. Li vaig donar Isaac, i a Isaac li vaig donar Jacob i Esaú. A Esaú li vaig deixar en possessió la muntanya de Seïr, mentre que Jacob i els seus fills entraren a Egipte. Després vaig enviar Moisès i Aharon, vaig castigar l'Egipte amb les plagues que vosaltres sabeu, i vaig fer sortir d'Egipte els vostres pares. Quan arribaren al mar, els egipcis perseguiren els vostres pares dins el Mar Roig amb els seus carros de guerra i els seus soldats, però els vostres pares van cridar auxili al Senyor, que posà un núvol entre vosaltres i els egipcis, va fer tornar el mar al seu llit i els cobrí.

»Després de presenciar amb els vostres ulls el que vaig fer als egipcis, vau viure molts anys al desert, fins que us vaig portar al país dels amorreus que habiten a l'altra banda del Jordà. Ells us van fer la guerra, però jo els vaig posar a les vostres mans, us vau apoderar del seu territori i els vaig exterminar. També Balac, fill de Sefor, rei de Moab, va prendre les armes contra Israel i envià a buscar Balaam, fill de Beor, perquè us maleís, però jo no vaig voler escoltar Balaam i, en lloc de maleir-vos, us hagué de beneir; així us vaig salvar dels seus maleficis. Quan després de passar el Jordà arribàreu a Jericó, us van fer la guerra, tant els amos de Jericó com els amorreus, els ferezeus, els cananeus, els hitites, els guergueseus, els heveus i els jebuseus, però jo els vaig posar a les vostres mans. Vaig fer passar davant vostre el pànic, i és aquest pànic, i no la força de les vostres espases i dels vostres arcs, el que va fer fugir davant vostre els dos reis amorreus. Jo us he donat un territori que no us ha costat cap treball, habiteu en ciutats que vosaltres no havíeu construït i us alimenteu d'unes vinyes i d'uns oliverars que no havíeu plantat».
Salm responsorial: 135
R/. Perdura eternament el seu amor.
Enaltiu el Senyor: que n'és, de bo.

Enaltiu el Déu dels déus.

Enaltiu el Senyor dels senyors.

Conduí pel desert el seu poble.

Vencé reis famosos.

Destronà reis poderosos.

Donà possessió d'aquells territoris.

Els donà al seu poble d'Israel.

Ens alliberà dels nostres opressors.
Versicle abans de l'Evangeli (1Te 2,13): Al·leluia. Acolliu la paraula de Déu com allò que és de veritat: paraula de Déu, i no paraula d'homes. Al·leluia.
Text de l'Evangeli (Mt 19,3-12): En aquell temps, es van atansar a Jesús uns fariseus i, per posar-lo a prova, li preguntaren: «¿És permès a un home de divorciar-se de la seva dona per qualsevol motiu?». Jesús els va dir: «¿No heu llegit en l'Escriptura que el Creador, des del principi, els va fer home i dona?». I digué encara: «Per això l'home deixa el pare i la mare per unir-se a la seva dona, i tots dos formen una sola carn. Per tant, ja no són dos, sinó una sola carn. Allò que Déu ha unit, que l'home no ho separi».

Ells li pregunten: «Doncs, com és que Moisès va ordenar que, si el marit vol divorciar-se, doni a la seva muller un document de divorci?». Jesús els respon: «Moisès us va permetre de divorciar-vos de la muller per la vostra duresa de cor. Però al principi no era pas així. I jo us dic que el qui es divorcia de la seva dona, fora del cas d'una relació il·legítima, i es casa amb una altra, comet adulteri».

Els deixebles li diuen: «Si la situació entre marit i muller és aquesta, val més no casar-se». Ell els respongué: «No tothom comprèn aquest ensenyament, sinó tan sols aquells a qui Déu ho concedeix. Hi ha qui no pot casar-se perquè ha sortit així de les entranyes de la mare; a d'altres, els homes els n'han fet incapaços; però n'hi ha que renuncien a casar-se per causa del Regne del cel. Qui ho pugui comprendre, que ho comprengui».

«Allò que Déu ha unit, que l'home no ho separi»

Fr. Roger J. LANDRY (Hyannis, Massachusetts, Estats Units)

Avui, Jesús contesta les preguntes dels seus contemporanis sobre el veritable significat del matrimoni, tot subratllant la indissolubilitat del mateix.

La seva resposta, però, també proporciona la base adequada per tal que els cristians puguem respondre a aquells que proven de cercar l'ampliació de la definició de matrimoni per a les parelles d'homosexuals.

En fer retrocedir el matrimoni al pla original de Déu, Jesús subratlla quatre aspectes rellevants pels quals només poden ser units en matrimoni un home i una dona:

1) «El Creador, des del principi, els va fer home i dona» (Mt 19,4). Jesús ens ensenya que, en el pla diví, la masculinitat i la feminitat tenen un gran significat. Ignorar-ho, doncs, és ignorar allò que som.

2) «Per això l'home deixa el pare i la mare per unir-se a la seva dona» (Mt 19,5). El pla de Déu no és que l'home abandoni els seus pares i se'n vagi amb qui desitgi, sinó amb una esposa.

3) «Tots dos formen una sola carn» (Mt 19,5). Aquesta unió corporal va més enllà de la poc duradora unió física que ocorre en l'acte conjugal. Es refereix a la unió duradora que es presenta quan un home i una dona, a través de llur amor, conceben una nova vida que és el matrimoni perdurable o unió dels seus cossos. És clar que un home amb un altre home, o una dona amb una altra dona, no poden considerar-se un únic cos d'aquesta forma.

4) «Allò que Déu ha unit, que l'home no ho separi» (Mt 19,6). Déu mateix ha unit en matrimoni l'home a la dona, i sempre que intentem separar allò que Ell ha unit, ho estarem fent pel nostre compte i a expenses de la societat.

En la seva catequesi sobre el Gènesi, el Papa Joan Pau II va dir: «En la seva resposta als fariseus, Jesucrist planteja als seus interlocutors la visió total de l'home, sense la qual no és possible oferir una resposta adequada a les preguntes relacionades amb el matrimoni».

Cadascú de nosaltres és cridat a ser “eco” d'aquesta Paraula de Déu en el nostre moment.