La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Contemplar l'Evangeli d'avui

Evangeli d'avui + homilía (de 300 paraules)

8 de setembre: El Naixement de la Verge Maria
1ª Lectura (Mi 5,1-4a): Això diu el Senyor: «Tu Bet-Lèhem Efrata, petita per figurar entre les famílies de Judà: de tu en sortirà el qui ha de regir Israel». Els seus orígens són llunyans, des dels temps eterns. Els tindrà abandonats fins que la mare haurà tingut un fill; aleshores la resta dels germans tornarà cap al poble d'Israel. Es presentarà a fer de pastor amb la majestat del seu Déu, amb la glòria del nom del Senyor. I viuran en pau, perquè ara serà gran d'un cap a l'altre de la terra. Ell serà la pau.

O bé (Rm 8,28-30): Germans, nosaltres sabem que Déu ho disposa tot en bé dels qui l'estimen, dels qui ell ha cridat per decisió seva; perquè ell, que els coneixia d'abans que existissin, els destinà a ser imatges vives del seu Fill, que ha estat així el primer d'una multitud de germans. Ell, que els havia destinat, els crida, els fa justos i els glorifica.
Salm responsorial: 12
R/. Aclamo el Senyor plena de goig.
Jo, sabent que m'estimeu, tinc plena confiança. El meu cor s'alegra: ja em veig salvat.

I canto al Senyor pels seus favors.
Versicle abans de l'Evangeli (---): Sou feliç, santa Verge Maria, i digna de ser lloada per sempre; de vós ha nascut el sol de justícia, Crist, Déu nostre.
Text de l'Evangeli (Mt 1,1-16.18-23): Llibre de la generació de Jesucrist, fill de David, fill d’Abraham.

Abraham engendrà Isaac, Isaac engendrà Jacob, Jacob engendrà Judà i els seus germans, Judà engendrà Fares i Zara de Tamar, Fares engendrà Hesron, Hesron engendrà Aram, Aram engendrà Aminadab, Aminadab engendrà Naasson, Naasson engendrà Salmon, Salmon engendrà Booz de Rahab, Booz engendrà Obed de Rut, Obed engendrà Jessè, Jessè engendrà David, el rei.

David engendrà Salomó d’aquella que fou [muller] d’Uries, Salomó engendrà Roboam, Roboam engendrà Abies, Abies engendrà Asà, Asà engendrà Josafat, Josafat engendrà Joram, Joram engendrà Ozies, Ozies engendrà Joatam, Joatam engendrà Acaz, Acaz engendrà Ezequies, Ezequies engendrà Manassès, Manassès engendrà Amon, Amon engendrà Josies, Josies engendrà Jeconies i els seus germans en el temps de l’exili de Babilònia.

Després de l’exili de Babilònia, Jeconies engendrà Salatiel, Salatiel engendrà Zorobabel, Zorobabel engendrà Abiud, Abiud engendrà Eliacim, Eliacim engendrà Azor, Azor engendrà Sadoc, Sadoc engendrà Aquim, Aquim engendrà Eliud, Eliud engendrà Eleazar, Eleazar engendrà Mattan, Mattan engendrà Jacob, Jacob engendrà Josep, l’espòs de Maria, de la qual nasqué Jesús, l’anomenat Crist.

Totes les generacions, doncs, des d’Abraham fins a David, catorze generacions; i des de David fins a l’exili de Babilònia, catorze generacions; i des de l’exili de Babilònia fins al Crist, catorze generacions.

I la generació de Jesucrist fou així: Maria, la seva mare, estant esposada amb Josep, abans de viure junts es trobà que havia concebut en el seu ventre per obra de l’Esperit Sant.

© Albada Editorial / evangeli.net

Josep, el seu espòs, que era just i no la volia infamar, va decidir repudiar-la en secret. Mentre pensava en aquestes coses, se li aparegué en somnis un àngel del Senyor, i li digué: «Josep, fill de David, no tinguis por de rebre Maria com a la teva esposa, ja que el que ha estat engendrat en ella és obra de l’Esperit Sant. Infantarà un fill, i li posaràs el nom de Jesús, perquè ell salvarà el seu poble dels seus pecats».

Tot això s’esdevingué a fi que es complís allò que havia estat anunciat pel Senyor per mitjà del profeta, quan diu:

«Heus aquí que la verge concebrà i infantarà un fill, i li posaran el nom d’Emmanuel» -que vol dir: Déu amb nosaltres.

«Heus aquí que la verge concebrà i infantarà un fill, i li posaran el nom d’Emmanuel»

Fra Agustí ALTISENT i Altisent Monjo de Santa Mª de Poblet (Tarragona, Espanya)

Avui, la genealogia de Jesús, el Salvador que havia de venir i néixer de Maria, ens mostra com l'obra de Déu està entreteixida en la història humana, i com Déu actua en el secret i el silenci de cada dia. Alhora, veiem la seva serietat en acomplir les seves promeses. Fins i tot Rut i Rahab (cf. Mt 1,5), estrangeres convertides a la fe en l'únic Déu (i Rahab era una prostituta!), són avantpassades del Salvador.

L'Esperit Sant, que havia de fer en Maria l'encarnació del Fill, penetrà, doncs, en la nostra història des de molt lluny, des de molt aviat, i hi fressà una ruta fins a arribar a Maria de Natzaret i, a través d'Ella, al seu fill Jesús. «Heus aquí que la verge concebrà i infantarà un fill, i li posaran el nom d’Emmanuel» (Mt 1,23). ¡Com havien de ser de delicades espiritualment les entranyes de Maria, el seu cor i la seva voluntat, per a atreure l'atenció del Pare i fer-la esdevenir mare del “Déu-amb-els-homes”, Ell que havia de portar la llum i la gràcia sobrenaturals per a la salvació de tots. Tot, en aquesta obra ens porta a contemplar, admirar i adorar, en la pregària, la grandesa, la generositat i la senzillesa de l'acció divina, que enalteix i rescatarà la nostra estirp humana implicant-s'hi d'una manera personal.

Més enllà, en l'Evangeli d'avui, veiem com fou notificat a Maria que portaria Déu, el Salvador del Poble. I pensem que aquesta noia, verge i mare de Jesús, havia de ser alhora la nostra mare. Aquesta especial elecció de Maria, «Beneïda tu entre les dones» (Lc 1,42), fa que ens admirem de la tendresa de Déu en la seva manera de procedir; perquè no ens redimí —per a dir-ho així— “a distància”, sinó vinculant-se personalment amb la nostra família i la nostra història. ¿Qui podria imaginar que Déu fos alhora tan gran i tan planer d'acostar-se tan íntimament a nosaltres?

Pensaments per a l'Evangeli d'avui

  • «Verge en el seu cos, verge en la seva ànima, verge per la seva decisió. No trobada recentment i per casualitat, sinó escollida des de l’eternitat, predestinada i preparada per l’Altíssim per a Ell mateix» (Sant Bernat)

  • «La vida humana travessa diverses etapes de transició, sovint difícils i exigents, que requereixen decisions obligatòries, renúncies i sacrificis. La Mare de Jesús ha estat col·locada pel Senyor en moments decisius de la història de la salvació» (Benet XVI)

  • «En arribar la plenitud del temps, l’Esperit Sant va completar en Maria totes les preparacions per a la vinguda del Crist al poble de Déu. Amb l’acció de l’Esperit Sant en Maria, el Pare va donar al món l’Emmanuel ‘Déu amb nosaltres’ (Mt 1,23)» (Catecisme de l’Església Catòlica, nº 744)