La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dimarts 23 de durant l'any
Descarregar
Text de l'Evangeli (Lc 6,12-19): En aquells dies, Jesús es retirà a la muntanya a pregar, i hi passà la nit fent oració a Déu. I quan fou de dia, cridà els seus deixebles i n’escollí Dotze entre ells, els quals anomenà apòstols: Simó, al qual donà també el nom de Pere, i Andreu, el seu germà, i Jaume, i Joan, i Felip, i Bartomeu, i Mateu, i Tomàs, i Jaume d’Alfeu, i Simó, que s’anomena Zelador, i Judes de Jaume, i Judes Iscariot, que fou traïdor.

I baixant amb ells, va aturar-se en un indret pla. I hi havia una gran multitud dels seus deixebles, i una gran gentada del poble (...).

L'Església: el sacerdoci ministerial i la Jerarquia

Mn. Antoni CAROL i Hostench (Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Espanya)

Avui recordem el Crist pregant tota una nit abans d'escollir —d'entre els fidels— els dotze Apòstols. Ells —que mai deixen de ser Poble de Déu— tindran una "missió dins la missió" de l'Església: alimentar, animar i sostenir la santedat de tots els fidels.

Déu en crida alguns per al "sacerdoci ministerial": són els "fidels ordenats". Reben, certament, un poder; però aquest és una "potestat sagrada" amb vista a administrar el Pa i predicar la Paraula: un poder per a servir. Formen la "Jerarquia", quelcom que avui sona malament perquè és vist amb categories mundanes. Però a l'Església l'element jeràrquic no és un "estatus" de privilegiats, sinó un "element funcional", el destí radical del qual és el servei als germans. "Ministeri" significa exactament servei. El Papa, justament, té per títol "El servent dels servents de Déu".

—Jesús, us demanem pastors amb un cor com el vostre, Vós que no vinguéreu a ser servit sinó a servir.