La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Divendres 2 durant l'any

Descarregar
Text de l'Evangeli (Mc 3,13-19): En aquell temps, Jesús pujà a la muntanya, va cridar els qui va voler, i ells anaren cap a Jesús. En designà dotze, als quals donà el nom d'apòstols, perquè estiguessin amb ell i per enviar-los a predicar, amb poder de treure dimonis. Els dotze que va designar són aquests: Simó, a qui donà el nom de Pere; Jaume, fill de Zebedeu, i Joan, germà de Jaume, als quals donà el nom de Boanerges, que vol dir “fills del tro”; Andreu, Felip, Bartomeu, Mateu, Tomàs, Jaume, fill d'Alfeu, Tadeu, Simó el Zelós i Judes Iscariot, el qui el va trair.

Jesús elegeix i institueix "els Dotze" (apòstols)

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui, Jesús crida un nucli d'íntims particularment elegits per Ell, per tal que continuïn la seva missió i donin forma a la seva "nova família". Inicialment, el títol d'apòstols anava més enllà d'aquest cercle dels "Dotze", però després es va anar restringint cada cop més estrictament a ell.

Marc afirma que "designà" (instituí) "Dotze": "instituir" és la terminologia de l'Antic Testament per a indicar el nomenament de sacerdots. A més, els elegits són nombrats un a un, tal com succeïa amb els profetes d'Israel: el ministeri apostòlic apareix com una fusió de la missió sacerdotal i la missió profètica. Els esdeveniments anteriors s'havien desenvolupat a la riba del mar; ara Jesús puja a la "muntanya", tot indicant el lloc de la seva comunió amb Déu: un lloc a "dalt".

—L'elecció dels deixebles és un esdeveniment d'oració: són "engendrats" en la pregària, en la familiaritat amb el Pare. Així, la crida dels Dotze té un profund sentit teològic: la seva elecció neix del diàleg del Fill amb el Pare.