La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Un equip de 200 mossens comenta l'Evangeli del dia

Taula de Matèries

Master·evangeli.net conté centenars de breus comentaris teològics sobre les més diverses matèries de la fe catòlica. A través d'aquesta TAULA de MATÈRIES pots accedir directament a ells:

 • La seva ordenació s'ha realitzat seguint l'índex temàtic del "Catecisme de l'Església Catòlica".
 • En un primer nivell, presentem una visió general de l'esmentat índex, per grups temàtics.
 • En un segon nivell de profunditat, clicant el link de la 1ª PART (2ª PART, etc.) podràs veure el temari detalladament i accedir als comentaris/temes desitjats.
 • Alguns temes apareixen classificats—amb el títol matisat— en més d'un apartat de l'índex.
 • Cada comentari està vinculat a l'Evangeli d'un determinat dia litúrgic. Si per a un mateix dia hi ha associats diversos comentaris, és possible que el tema triat ocupi el segon, tercer… lloc: la seva localització és immediata movent-te cap a la part inferior de la pàgina mostrada en pantalla.

1ª Part: La professió de fe

 • L'home és «capaç» de Déu

 • La Revelació de Déu (les etapes de la revelació)

 • Déu ho ha dit tot en el seu Verb (no hi haurà cap més Revelació)

 • La transmissió de la Revelació divina

 • La Tradició apostòlica

 • Tradició i Sagrada Escriptura

 • La Sagrada Escriptura (inspiració i veritat de la Sagrada Escriptura, el cànon de les escriptures)

 • El quart Evangeli (s/ san Juan) i les seves grans imatges

 • El Magisteri de l'Església (L'herència de la fe confiada a la totalitat de l'Església)

 • La resposta de l'home a Déu

 • L'obediència de la fe: les característiques de la fe (La fe és una gràcia, La fe és un acte humà, La fe i la intel·ligència, La llibertat de la fe, La fe, començament de la vida eterna)

 • Déu: nu sol Déu; El Déu vivent, «Déu de tendresa i de pietat»

 • Només Déu ÉS

 • L'abast de la fe en l'únic Déu

 • El Pare

 • La revelació de Déu com a Trinitat: El Pare revelat pel Fill, El Pare i el Fill revelats per l'Esperit Sant, La formació del dogma trinitari

 • El Totpoderós. El misteri de l'aparent impotència de Déu

 • El Creador. La Catequesi sobre la creació: «El món ha estat creat per donar glòria a Déu», Déu crea per saviesa i amor, Déu crea «del no-res», Déu crea un món ordenat i bo, Déu transcendeix la creació i li és present

 • La providència

 • Els àngels. L'existència del dimoni

 • El món visible

 • L'home «a imatge de Déu», «un ésser de cos i ànima»; «una unitat de dos»

 • La caiguda: La prova de la llibertat

 • Jesucrist, Fill unigènit de Déu

 • L'ésser de Crist. L'Encarnació: dues naturaleses en una sola Persona (veritable Déu i veritable Home)

 • Cos humà; intel·ligència i voluntat humanes de Crist

 • Noms i els "títols" de Jesucrist (Jesús, Emmanuel, Crist, Senyor, Messies, Fill de l'Home...)

 • Triple missió de Crist-Sacerdot: santificar, ensenyar, regir

 • ...Nasqué de la Verge Maria

 • Tota la vida del Crist és misteri. Els misteris de la vida del Crist (Encarnació i infantesa; ministeri públic, Misteris pasquals

 • Encarnación i infància

 • Ministeri públic

 • Les noces de Canà

 • Primers ensenyaments de Jesús

 • El Sermó de la Muntanya

 • L'ensenyament de Jesús en paràboles

 • Cap a Jerusalem

 • Misteris pasquals

 • La Passió

 • La Resurrecció

 • L’Ascensió

 • L'Esperit Sant

 • L'Església. Els noms i les imatges de l'Església: Poble de Déu, Cos del Crist, Temple de l'Esperit Sant, Esposa del Crist

 • Notes de l'Església: una, santa, catòlica i apostòlica

 • Els fidels de l'Església: fidels ordenats i fidels no ordenats; sacerdoci baptismal i sacerdoci ministerial

 • Jerarquia: Sant Pere: Príncep dels Apòstols; fonament d'unitat ; garantia de la fe catòlica. Col·legi episcopal...

 • Els fidels laics

 • La comunió dels sants

 • Maria, Mare del Crist i Mare de l'Església

 • El perdó dels pecats

 • La resurrecció de la carn. Escatologia (judici; estats finals)

2ª Part: La celebració del misteri cristià

 • La litúrgia, obra de la Santíssima Trinitat. Font de Vida

 • Tiempos litúrgicos

 • L'economia sacramental. Els sagraments

 • Els sagraments de la iniciació cristiana

 • Els sagraments de guarició

 • Els sagraments del servei de la comunió

3ª Part: La vida en el Crist

 • La vocació de l'home: la vida en l'esperit

 • L'home, imatge de Déu

 • La nostra vocació a la benaurança. El desig de felicitat

 • La llibertat de l'home: llibertat i responsabilitat

 • La moralitat dels actes humans. Els actes bons i els actes dolents

 • La moralitat de les passions

 • La consciència moral

 • Les virtuts. Virtuts cardinals (prudència, justícia, fortalesa, temprança)

 • Les virtuts teologals (La fe, L'esperança, La caritat)

 • Els dons i els fruits de l'Esperit Sant

 • El pecat

 • La persona i la societat. El caràcter comunitari de la vocació humana

 • La justícia social: el respecte a la persona humana; igualtat i diferències entre els homes. La solidaritat humana

 • La llei moral. La llei moral natural; la Llei antiga; la Llei nova o Llei evangèlica

 • Gràcia i justificació

 • La santedat cristiana

 • Els deu manaments. El Decàleg. La unitat del Decàleg

 • El primer manament. «Només a Ell donaràs culte». L'adoració. L'oració. El sacrifici. El dret a la llibertat religiosa. L'ateisme

 • El segon manament

 • El tercer manament. El dia del Senyor

 • El quart manament. La família. Les autoritats . La comunitat política i l'Església

 • El cinquè manament. El respecte de la vida humana. La pau

 • El sisè manament. «Creà l'home i la dona». La castedat. La integritat de la persona. L'amor dels esposos

 • El setè manament. La destinació universal i la propietat privada dels béns. La doctrina social de l'Església. Economia i justícia.

 • El vuitè manament. Viure en la veritat. L'ús dels mitjans de comunicació social

 • El novè manament. La purificació del cor.

 • El desè manament. La concupiscència. La pobresa de cor

4ª Part: La pregària cristiana

 • Què és la pregària?

 • La crida universal a la pregària

 • El combat de la pregària

 • La Pregària del Senyor. «Pare nostre»1ª Part: La professió de fe

2ª Part: La celebració del misteri cristià

3ª Part: La vida en el Crist

4ª Part: La pregària cristiana